Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

Data ogłoszenia:2010-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - Strona 4

Strona 4 z 5

Masa pojazdu i jej rozłożenie między osie poda­ wane są w zawiadomieniu dotyczącym homologacji (zob. załącznik 1 pkt 6); temperatura znamionowa w miejscu, w którym umieszczony jest prędkościomierz, wynosi 23 ± 5 °C; w czasie każdego testu ciśnienie opon odpowiada normalnemu ciśnieniu roboczemu określonemu w pkt 2.4; badanie pojazdu odbywa się przy następujących prędkościach:

Maksymalna prędkość konstrukcyjna (Vmax) pojazdu określona przez producenta pojazdu (km/h) Prędkość badawcza (V1) (km/h)


5.1.3.

5.1.4.

5.2. 5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Vmax ≤ 45 45 < Vmax ≤ 100 100 < Vmax≤ 150 150 < Vmax

80 % Vmax 40 km/h oraz 80 % Vmax (jeśli prędkość wynikowa ≥ 55 km/h) 40 km/h, 80 km/h oraz 80 % Vmax (jeśli prędkość wynikowa ≥ 100 km/h) 40 km/h, 80 km/h oraz 120 km/h

5.2.6.

oprzyrządowanie do pomiaru rzeczywistej prędkości pojazdu powinno charakteryzować się dokładnością do ± 0,5 %;

5.2.6.1. w przypadku stosowania toru próbnego ma on mieć płaską, suchą powierzchnię o wystarczającej przyczepności; 5.2.6.2. jeśli do badania wykorzystane jest stanowisko rolkowe, średnica rolek powinna wynosić co najmniej 0,4 m.

L 120/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2010

5.3.

Wskazywana prędkość nie może być mniejsza od rzeczywistej prędkości pojazdu. W momencie osiągnięcia prędkości badania określonych w punkcie 5.2.5 powyżej, zależność między prędkością wskazywaną na tarczy prędkościomierza (V1) a prędkością rzeczywistą (V2) jest następująca: 0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.2.

ZMIANA TYPU POJAZDU

O każdej zmianie typu pojazdu należy powiadomić organ administracji, który udzielił homologacji typu pojazdu. Organ ten może wówczas: uznać za mało prawdopodobne, aby dokonane zmiany miały istotne negatywne skutki i uznać, że w każdym wypadku dany pojazd spełnia dalej odpowiednie wymagania; lub zażądać kolejnego sprawozdania z badań od placówki technicznej upoważnionej do ich przepro­ wadzenia. Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin zostają powiadomione o potwierdzeniu lub odmowie udzielenia homologacji, z wyszczególnieniem zmian, zgodnie z procedurą określoną w pkt 4.3 powyżej.

ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

7. 7.1. 7.2.

Procedury zgodności produkcji muszą być zgodne z procedurami określonymi w aneksie 2 do Porozumienia (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) i spełniać następujące wymagania: Każdy pojazd homologowany zgodnie z niniejszym regulaminem produkowany jest w sposób zapewniający jego zgodność z typem homologowanym w drodze spełnienia wymogów określo­ nych w odpowiednich częściach niniejszego regulaminu. Dla każdego typu pojazdu przeprowadzane są wystarczające kontrole w zakresie zespołu prędko­ ściomierza oraz jego montażu; w szczególności dla każdego typu pojazdu przeprowadza się przynajmniej badanie określone w załączniku 3 do niniejszego regulaminu. Organ, który udzielił homologacji typu, może w dowolnym czasie zweryfikować metody kontroli zgodności stosowane w poszczególnych zakładach produkcyjnych. Weryfikacji takich dokonuje się zazwyczaj co dwa lata. W przypadku stwierdzenia niezadowalających wyników weryfikacji i kontroli przeprowadzonych zgodnie z pkt 7.4 powyżej, właściwy organ zapewnia podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności produkcji.

SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI

7.3.

7.4.

7.5.

8. 8.1.

Homologacja udzielona w odniesieniu do typu pojazdu zgodnie z niniejszym regulaminem może zostać cofnięta w razie niespełnienia wymogów określonych w pkt 7.1 powyżej lub w razie negatywnego wyniku kontroli określonej w pkt 7 powyżej. Jeżeli Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin postanowi o cofnięciu uprzednio przez siebie udzielonej homologacji, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie, za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 120 POZ 40 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L120 - 49 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 73 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep w odniesieniu do ich zabezpieczeń bocznych

  • Dz. U. L120 - 29 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 18 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem

  • Dz. U. L120 - 1 z 201013.5.2010

    Regulamin nr 11 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów samochodowych w zakresie zamków i elementów mocowania drzwi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.