Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 121 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 421/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych gromadnika w wodach Grenlandii

Data ogłoszenia:2010-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 121 POZ 1

18.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 421/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych gromadnika w wodach Grenlandii

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2010 r. dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4,


Uwzględniając uzgodniony protokół podpisany dnia 16 października 2009 r. na temat wniosków konsultacji dotyczących połowów, przeprowadzonych przez Unię i Islandię w 2009 r., w szczególności niewykorzystane w poprzednim sezonie połowowym 21 624 tony gromadnika przysługujące Islandii, należy przekazać Islandii uprawnienia do połowów gromadnika przyznane Unii na 2010 r.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Unijne uprawnienia do połowów gromadnika w wodach Grenlandii na obszarach ICES V i XIV zostały czasowo ustanowione w załączniku IB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 i wynoszą 0 ton. Zgodnie z art. 5 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia Komisja ustala te ograni­ czenia połowowe z chwilą określenia całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w odniesieniu do gromadnika na odnośnym obszarze.

Aby uniknąć zakłócenia działalności połowowej, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natych­ miast po jego opublikowaniu i mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Na mocy Protokołu ustanawiającego wielkości dopusz­ czalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (2), Unii przyznaje się prawo do 7,7 % TAC gromadnika w wodach Gren­ landii na obszarach ICES V i XIV.

Artykuł 1 W załączniku IB do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 pozycja dotycząca gatunku gromadnik w wodach Grenlandii na obsza­ rach V i XIV otrzymuje brzmienie:

(3)

Władze Grenlandii poinformowały Komisję, że TAC został ustalony na 150 000 ton i że Grenlandia przyzna Unii – zgodnie z udziałem określonym na mocy proto­ kołu – 11 550 ton, które można poławiać do dnia 30 kwietnia 2010 r.

„Gatunek:Gromadnik Mallotus villosus

Obszar: Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV (CAP/514GRN)

UE TAC

______________

11 550 (1) n.d.

(1) Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1. (2) Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 4.

(1) Przyznane Islandii. Można poławiać do dnia 30 kwietnia 2010 r.”

L 121/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 121 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 16 z 201018.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie Traces (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3040) (1)

 • Dz. U. L121 - 10 z 201018.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2953) (1)

 • Dz. U. L121 - 7 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 424/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 419/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2010 r.

 • Dz. U. L121 - 5 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 423/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L121 - 3 z 201018.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 422/2010 z dnia 17 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.