Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 123 POZ 4 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/279/WPZiB z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2010-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 123 POZ 4 - Strona 5

Strona 5 z 5
5. Obywatele państw trzecich są dopuszczeni do udziału w przetargach. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji szef misji może zawierać z regionalnym ośrodkiem dowodzenia/ regionalnym zespołem ds. odbudowy z państw wiodących oraz z międzynarodowymi podmiotami rozmieszczonymi w Afganistanie uzgodnienia techniczne dotyczące dostaw sprzętu, usług oraz lokali na potrzeby misji, w szczególności jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa.

6. Uzgodnienia finansowe uwzględniają wymogi operacyjne misji EUPOL AFGANISTAN, w tym kompatybilność sprzętu i współdziałanie jej zespołów, a także biorą pod uwagę rozmieszczenie personelu w regionalnych ośrodkach dowo­ dzenia i w regionalnych zespołach ds. odbudowy.


L 123/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2010

7. Wydatki kwalifikują się od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 14 Udostępnianie informacji niejawnych 1. WP jest upoważniony do udostępnienia NATO/ISAF infor­ macji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień technicznych na szczeblu lokalnym. 2. WP jest upoważniony do udostępnienia państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z potrzebami misji, infor­ macji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „CONFIDENTIEL UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. 3. WP jest upoważniony do udostępniania UNAMA, w stosownych przypadkach i zgodnie z potrzebami operacyj­ nymi misji, informacji i dokumentów niejawnych UE sporzą­ dzonych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień technicz­ nych na szczeblu lokalnym. 4. W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu informacji i dokumentów niejawnych UE sporządzonych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczą­ cymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przypadkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmują­ cemu zgodnie z procedurami współpracy między państwem przyjmującym a Unią.

5. WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji dokumentów jawnych UE związanych z obradami Rady dotyczącymi misji, które są objęte tajemnicą zawodową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (1). Artykuł 15 Monitorowanie wydarzeń Do celów EUPOL AFGANISTAN zostaje postawiona w stan goto­ wości Komórka Monitorująca. Artykuł 16 Przegląd 1. Co sześć miesięcy dokonuje się przeglądu niniejszej decyzji, aby dostosować w razie konieczności liczebność oraz zakres działania misji. 2. Nie później niż trzy miesiące przed wygaśnięciem niniej­ szej decyzji dokonuje się jej przeglądu, aby określić, czy misja powinna być kontynuowana. Artykuł 17 Wejście w życie i okres obowiązywania Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 31 maja 2010 r. do dnia 31 maja 2013 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2010 r. W imieniu Rady

E. SALGADO

Przewodniczący

(1) Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 123 POZ 4 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L123 - 3 z 201019.5.2010

    Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

  • Dz. U. L123 - 1 z 201019.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 425/2010 z dnia 18 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.