Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 124 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3009) (1)

Data ogłoszenia:2010-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 124 POZ 5

Strona 1 z 2
20.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/5

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3009)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/280/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


a obecnie są zastąpione normami ISO 24631-1, 246312, 24631-3 i 24631-4. Z uwagi na przejrzystość należy ustanowić bezpośrednie odniesienie do odpowiednich punktów norm ISO.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1,

(4)

Zwierzęta w ciągu swojego życia mogą być przemiesz­ czane, a co za tym idzie, trzymane w różnych gospodar­ stwach. Konieczne jest ustanowienie kryteriów mini­ malnej skuteczności identyfikatorów elektronicznych w celu zapewnienia możliwości odczytu identyfikatorów w różnych warunkach w całej Unii.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek ustanowienia systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zgodnie z tym rozporządzeniem. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 owce i kozy są znakowane za pomocą pierw­ szego i drugiego sposobu identyfikacji. Jednym z tych sposobów identyfikacji musi być identyfikator elektro­ niczny oraz inny widoczny identyfikator.

Aby ograniczyć ewentualne obciążenie administracyjne, należy objaśnić wymogi dotyczące procedur zatwier­ dzania czytników. W przeciwieństwie do identyfika­ torów, na poziomie Unii nie powinno ustanawiać się obowiązujących wymogów dotyczących czytników. Jednakże państwa członkowskie powinny mieć możli­ wość, w razie potrzeby, określenia dodatkowych kryte­ riów w celu zapewnienia funkcjonalności identyfikacji elektronicznej w specyficznych warunkach geograficz­ nych, klimatycznych i warunkach zarządzania.

(2)

W decyzji Komisji 2006/968/WE (2) określono wytyczne i procedury zatwierdzania identyfikatorów i czytników służących do elektronicznej identyfikacji owiec i kóz na mocy rozporządzenia (WE) nr 21/2004. W decyzji tej ustanowiono minimalne wymogi dotyczące niektórych badań zgodności i skuteczności przy zatwierdzaniu iden­ tyfikatorów w celu zapewnienia możliwości odczytu identyfikatorów w całej Unii i spełnienia wymagań doty­ czących minimalnych odległości odczytu określonych w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004.

(6)

Z praktyki wdrażania rozporządzenia (WE) nr 21/2004 wynika, że wystarczy niewielka liczba laboratoriów, aby przeprowadzić wszystkie badania określone w tym rozporządzeniu. Nie jest więc potrzebna specjalna proce­ dura wyznaczania krajowych laboratoriów badawczych we wszystkich państwach członkowskich. Wystarczy, aby badania były przeprowadzane w laboratoriach akre­ dytowanych dla tych badań zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025.

(3)

Procedury wspomnianych badań zostały ustanowione zgodnie z metodami określonymi w Międzynarodowym porozumieniu w sprawie praktyk rejestracyjnych Między­ narodowego Komitetu ds. Rejestracji Zwierząt (wytyczne ICAR). Wytyczne ICAR zostały dalej rozwinięte,

(7)

Należy więc 2006/968/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(8) (1 ) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8. (2) Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 41.

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 124/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 124 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L124 - 8 z 201020.5.2010

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/5)

  • Dz. U. L124 - 3 z 201020.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 427/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L124 - 1 z 201020.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 426/2010 z dnia 19 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.