Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 124 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/5)

Data ogłoszenia:2010-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 124 POZ 8

L 124/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2010

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2010/5) (2010/281/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności art. 12 ust. 1 akapit drugi, art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1,


(5)

O zakresie interwencji zdecyduje Rada Prezesów. Rada Prezesów uwzględniła deklarację rządów państw człon­ kowskich należących do strefy euro, iż rządy te „podejmą wszelkie działania konieczne do osiągnięcia celów budże­ towych w roku bieżącym i latach następnych zgodnie z procedurami nadmiernego deficytu”, oraz dodatkowe konkretne zobowiązania rządów niektórych państwa członkowskich należących do strefy euro dotyczące przy­ spieszenia konsolidacji fiskalnej i zapewnienia trwałej stabilizacji finansów publicznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

W ramach wspólnej polityki pieniężnej Eurosystemu, stanowiące część programu transakcje bezwarunkowego zakupu kwalifikowanych dłużnych instrumentów rynko­ wych przez banki centralne Eurosystemu powinny być realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszej decyzji,

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu ESBC krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC strefy euro”) oraz Europejski Bank Centralny (EBC) (zwane dalej wspólnie „bankami centralnymi Eurosystemu”) mogą dokonywać operacji na rynkach finansowych m.in. w formie transakcji bezwarunkowego kupna i sprzedaży instrumentów rynkowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ustanowienie programu dotyczącego rynków papierów wartościowych Na podstawie postanowień niniejszej decyzji banki centralne Eurosystemu mogą dokonywać zakupu: a) na rynku wtórnym – kwalifikowanych rynkowych instrumentów dłużnych emito­ wanych przez rządy centralne lub podmioty publiczne państw członkowskich, których walutą jest euro; oraz b) na rynku pierwotnym i wtórnym – kwalifikowanych rynkowych instru­ mentów dłużnych emitowanych przez podmioty prywatne z siedzibą w strefie euro.

(2)

W dniu 9 maja 2010 r. Rada Prezesów zdecydowała oraz ogłosiła publicznie, że – w związku z panującymi obecnie na rynkach finansowych nadzwyczajnymi okolicznościami charakteryzującymi się poważnymi napięciami w niektórych segmentach rynku, które zakłó­ cają mechanizm transmisji polityki pieniężnej, a tym samym skuteczną realizację polityki pieniężnej zmierza­ jącej do utrzymania stabilności cen w średnim okresie – należy uruchomić tymczasowy program dotyczący rynków papierów wartościowych (zwany dalej „programem”). W ramach programu KBC strefy euro – w proporcji do swych udziałów procentowych w kluczu subskrypcji kapitału EBC – oraz EBC, w bezpośrednim kontakcie z kontrahentami, mogą realizować bezwarun­ kowe transakcje interwencyjne na rynkach publicznych i prywatnych dłużnych papierów wartościowych strefy euro.

Artykuł 2 Kryteria kwalifikowania instrumentów dłużnych Rynkowe instrumenty dłużne mogą być nabywane poprzez bezwarunkowe transakcje kupna w ramach programu, jeżeli spełniają wszystkie poniższe warunki: a) są denominowane w euro; oraz b) (i) zostały wyemitowane przez rządy centralne lub podmioty publiczne państw członkowskich, których walutą jest euro; albo (ii) zostały wyemitowane przez inne podmioty z siedzibą w strefie euro i spełniają kryteria kwalifikacji aktywów określone w rozdziale 6 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instru­ mentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1).

(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

(3)

Program stanowi część wspólnej polityki pieniężnej Euro­ systemu i jest środkiem o charakterze tymczasowym. Celem programu jest przeciwdziałanie nieprawidłowemu działaniu rynków papierów wartościowych oraz przy­ wrócenie prawidłowego funkcjonowania mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

20.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/9

Artykuł 3 Kwalifikowani kontrahenci Kwalifikowanymi kontrahentami na potrzeby programu są: a) kwalifikowani kontrahenci operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, zgodnie z definicją określoną w pkt 2.1 załącznika I do wytycznych EBC/2000/7; oraz b) inni kontrahenci wykorzystywani przez bank centralny Eurosystemu do inwestowania portfeli inwestycyjnych tego banku denominowanych w euro. Artykuł 4 Przepis końcowy Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu na stronie internetowej EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 maja 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 124 POZ 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L124 - 5 z 201020.5.2010

    Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/968/WE wykonującą rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3009) (1)

  • Dz. U. L124 - 3 z 201020.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 427/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L124 - 1 z 201020.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 426/2010 z dnia 19 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.