Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2010-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 8

(6)

(3)

W niektórych przypadkach podanie danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony w zgłoszeniach celnych i wymóg dotrzymania szczególnego terminu na przed­ stawienie takich zgłoszeń nie są konieczne do celów bezpieczeństwa i ochrony, w związku z czym należy wprowadzić w tej kwestii dalsze odstępstwa; takie odstępstwa nie powinny jednak naruszać ogólnych prze­ pisów dotyczących zgłoszeń celnych, niezależnie od formy, w jakiej byłyby one składane.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 302 z 19.10.1992, s. 1. 117 z 4.5.2005, s. 13. 91 z 3.4.2009, s. 14. 253 z 11.10.1993, s. 1. 324 z 10.12.2009, s. 23.


(7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

(6) Dz.U. L 329 z 6.12.2008, s. 1. (7) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1.

21.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/11

(8)

Artykuły 278, 279 i 280 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1) i art. 3 dyrek­ tywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzo­ wego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (2) wymagają zastosowania formalności przywozowych i wywozowych w przypadku gdy towary wspólnotowe przemieszczają się na terytoria i z terytoriów znajdują­ cych się na obszarze celnym Wspólnoty, na których dyrektywy te nie mają zastosowania. Należy odnieść się do tych przepisów i zwolnić takie przemieszczenia z wymogu dostarczania danych dotyczących bezpieczeń­ stwa i ochrony oraz z przestrzegania szczególnych terminów dotyczących kontroli związanych z bezpieczeństwem i ochroną, ze względu na to, że przepisy te mają być stosowane tylko w odniesieniu do towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzanych z tego obszaru. Szczególne terminy dotyczące kontroli związanych z bezpieczeństwem i ochroną oraz dostarczenie danych dotyczących bezpie­ czeństwa i ochrony nie są również konieczne w przypadkach, gdy towary są wprowadzane na wyspę Helgoland, do Republiki San Marino i Państwa Watykań­ skiego, ze względu na ich położenie geograficzne.

w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, musi odbywać się z zastosowaniem procedury wywozu, w której wyko­ rzystywany jest system komputerowy. Szczególne prze­ pisy dotyczące użycia towarzyszącego dokumentu urzę­ dowego, określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2719/92 z dnia 11 września 1992 r. w sprawie towarzy­ szącego dokumentu urzędowego dotyczącego przepływu w ramach systemu zawieszenia podatku wyrobów obję­ tych podatkiem akcyzowym (3), należy zatem uchylić ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r. Procedury wywozu, które rozpoczęły się z zastosowaniem towarzyszącego dokumentu urzędowego przed tą datą powinny zostać zakończone zgodnie z art. 793c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w wersji obowiązującej dnia 31 grudnia 2010 r.

(12)

Zmiany te nie wymagają żadnych zmian w istniejących systemach elektronicznych lub systemach, które muszą być wprowadzone, gdy rozporządzenie to zacznie obowiązywać. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(13)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (9)

Należy wskazać urząd celny, w którym ma być złożona wywozowa deklaracja skrócona oraz osobę odpowie­ dzialną za złożenie takiej deklaracji. To objaśnienie powinno uwzględniać sytuacje, w jakich zamiast wywo­ zowej deklaracji skróconej składane jest zgłoszenie tran­ zytowe zawierające dane znajdujące się w wywozowej deklaracji skróconej.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18. Wywozowa deklaracja skrócona oznacza: deklarację skró­ coną, o której mowa w art. 182c kodeksu, składaną w odniesieniu do towarów, które mają zostać wypro­ wadzone z obszaru celnego Wspólnoty, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie określono inaczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 54 z 201021.5.2010

  Porozumienie wykonawcze między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 53 z 201021.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia wykonawczego między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 52 z 201021.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Afganistan/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. dotycząca mianowania tymczasowego szefa misji EUPOL Afganistan

 • Dz. U. L125 - 50 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. ustalająca, czy Grecja podjęła skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 48 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L125 - 46 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii

 • Dz. U. L125 - 44 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L125 - 42 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L125 - 40 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L125 - 38 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

 • Dz. U. L125 - 36 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L125 - 34 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Belgii

 • Dz. U. L125 - 32 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii

 • Dz. U. L125 - 30 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 436/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 27 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 435/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 26 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 434/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 25 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 433/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 21 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L125 - 19 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 8 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 429/2010 z dnia 20 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento de Oímbra (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 2 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 428/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wykonania art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w odniesieniu do rozszerzonych inspekcji statków (1)

 • Dz. U. L125 - 1 z 201021.5.2010

  Poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów na podstawie karnetu TIR (konwencja TIR) z dnia 14 listopada 1975 r. – Zgodnie z powiadomieniem deponowanym ONZ C.N.387.2009.TREATIES-3 w dniu 1 października 2009 r. w stosunku do wszystkich umawiających się stron weszła w życie poniższa poprawka

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.