Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 10 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2010-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 10 - Strona 3

Strona 3 z 8

”; 2) w art. 181c wprowadza się następujące zmiany: a) litera e) otrzymuje brzmienie: „e) towary, w odniesieniu do których dopuszcza się dokonanie zgłoszenia celnego w innej formie zgodnie z art. 230, 232 i 233, z wyjątkiem prze­ wożonych na podstawie umowy przewozu majątku ruchomego gospodarstwa domowego, zgodnie z jego definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. d) rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 (*), palet, kontenerów oraz środków transportu drogowego, kolejowego, powietrznego, morskiego i środków transportu wodami śródlądowymi; ___________ (*) Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23. ”;


(3) Dz.U. L 276 z 19.9.1992, s. 1.

(10)

W celu ułatwienia dozoru celnego w urzędzie celnym wyprowadzenia, konieczne jest określenie obowiązków osób przekazujących towary innej osobie przed wypro­ wadzeniem towarów z obszaru celnego Wspólnoty oraz obowiązków osób, które mają dostarczyć informacje dotyczące wyprowadzenia towarów do urzędu celnego wyprowadzenia. Te same obowiązki powinny mieć zasto­ sowanie w przypadkach, gdy towary zgłoszone do wywozu i przedstawione w urzędzie celnym wyprowa­ dzenia nie będą wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty i zostają usunięte z urzędu celnego wyprowa­ dzenia.

(11)

Na mocy dyrektywy 2008/118/WE stosowanie Skompu­ teryzowanego Systemu Przemieszczania Wyrobów Akcy­ zowych (EMCS-Excise Movement Computerized System) w odniesieniu do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest obowiąz­ kowe od dnia 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z tą dyrektywą przemieszczanie towarów wspólnotowych, które mają zostać wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty,

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12.

L 125/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2010

b) litera g) otrzymuje brzmienie: „g) towary, w odniesieniu do których dopuszcza się ustne zgłoszenie celne zgodnie z art. 225, 227 i 229 ust. 1, z wyjątkiem przewożonych na podstawie umowy przewozu majątku ruchomego gospodarstwa domowego, zgodnie z jego definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, palet, kontenerów oraz środków transportu drogowego, kolejowego, powietrznego, morskiego i środków transportu wodami śródlądo­ wymi;”; c) litera m) otrzymuje brzmienie: „m) następujące towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty bezpośrednio z platform wiertniczych lub produkcyjnych lub turbin wiatrowych eksploa­ towanych przez osobę mającą swoją siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty: (i) towary, które zostały wprowadzone na te plat­ formy lub turbiny wiatrowe, w celu ich budowy, naprawy, konserwacji lub adaptacji; (ii) towary, które zostały wykorzystane do zamon­ towania na platformach lub turbinach wiatro­ wych lub jako wyposażenie tych platform lub turbin wiatrowych; (iii) inne zaopatrzenie wykorzystywane lub zuży­ wane na tych platformach lub turbinach wiat­ rowych; oraz (iv) odpady, inne niż niebezpieczne, z tych plat­ form lub turbin wiatrowych;”; d) dodaje się lit. o) w brzmieniu: „o) towary wprowadzane z terytoriów znajdujących się na obszarze celnym Wspólnoty, na których nie mają zastosowania dyrektywa Rady 2006/112/WE (*) lub dyrektywa Rady 2008/118/WE (**), oraz towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty z wyspy Helgoland, Republiki San Marino i Państwa Watykańskiego.”; ___________ (*) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (**) Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12.

4) w art. 189 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Jednakże nie przedstawia się organom celnym towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty, które są rozładowywane i ponownie ładowane na ten sam środek transportu w trakcie bieżącego przewozu w celu umożli­ wienia rozładunku lub załadunku innych towarów.”;

5) w art. 253a dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Jednakże w przypadkach braku teleinformatycznych systemów organów celnych lub teleinformatycznych systemów przedsiębiorców umożliwiających składanie lub przyjmowanie uproszczonych zgłoszeń celnych lub powia­ domień dotyczących odprawy uproszczonej w miejscu z wykorzystaniem techniki przetwarzania danych, organy celne mogą dopuścić inne określone przez nie formy zgło­ szeń i powiadomień, pod warunkiem przeprowadzenia skutecznej analizy ryzyka.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 125 POZ 10 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 54 z 201021.5.2010

  Porozumienie wykonawcze między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 53 z 201021.5.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia wykonawczego między Komisją Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego współpracy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnym

 • Dz. U. L125 - 52 z 201021.5.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Afganistan/1/2010 z dnia 18 maja 2010 r. dotycząca mianowania tymczasowego szefa misji EUPOL Afganistan

 • Dz. U. L125 - 50 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. ustalająca, czy Grecja podjęła skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 48 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L125 - 46 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii

 • Dz. U. L125 - 44 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L125 - 42 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L125 - 40 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L125 - 38 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

 • Dz. U. L125 - 36 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L125 - 34 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Belgii

 • Dz. U. L125 - 32 z 201021.5.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii

 • Dz. U. L125 - 30 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 436/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 27 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 435/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 26 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 434/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 25 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 433/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 21 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L125 - 19 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2010 z dnia 20 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 8 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 429/2010 z dnia 20 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento de Oímbra (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 2 z 201021.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 428/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wykonania art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w odniesieniu do rozszerzonych inspekcji statków (1)

 • Dz. U. L125 - 1 z 201021.5.2010

  Poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów na podstawie karnetu TIR (konwencja TIR) z dnia 14 listopada 1975 r. – Zgodnie z powiadomieniem deponowanym ONZ C.N.387.2009.TREATIES-3 w dniu 1 października 2009 r. w stosunku do wszystkich umawiających się stron weszła w życie poniższa poprawka

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.