Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 128 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3244)

Data ogłoszenia:2010-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 128 POZ 9

Strona 1 z 2
27.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/9

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3244)

(Jedynie teksty w języku czeskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim są autentyczne)

(2010/301/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia­ jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho­ dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 akapit pierwszy i drugi,

Decyzja 2004/407/WE zmieniona decyzją Komisji 2009/960/WE (3) zezwala na przywóz żelatyny fotogra­ ficznej z określonego zakładu produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych do Republiki Czeskiej. Republika Czeska przedłożyła obecnie nowy wniosek w sprawie zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej z innego zakładu produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych. Republika Czeska potwierdziła, że zgodnie z decyzją 2004/407/WE zastosowany zostanie ścisły nadzór szczelności dystry­ bucji, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 zakazuje przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów przetworzonych, chyba że jest to dozwolone zgodnie z tym rozporządzeniem.

W związku z tym, do czasu przeglądu wymagań tech­ nicznych dotyczących przywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzę­ cego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (4), Republika Czeska powinna otrzymać pozwolenie na udzielenie zezwolenia na przywóz żela­ tyny fotograficznej z dodatkowego zakładu produkcyj­ nego w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 2004/407/WE.

(2)

Decyzja Komisji 2004/407/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych państw trzecich (2) stanowi, że Belgia, Luksemburg, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo zezwa­ lają na przywóz żelatyny z wyłącznym przeznaczeniem dla przemysłu fotograficznego (żelatyny fotograficznej) zgodnie z tą decyzją.

(6)

Należy zatem 2004/407/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Decyzja 2004/407/WE stanowi, że przywóz żelatyny fotograficznej jest dozwolony wyłącznie z państw trze­ cich wymienionych w załączniku do tej decyzji, a mianowicie Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2004/407/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 82. (4) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 151 z 30.4.2004, s. 11.

L 128/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2010

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 128 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 7 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 457/2010 z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L128 - 5 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 456/2010 z dnia 26 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 3 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 455/2010 z dnia 26 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L128 - 1 z 201027.5.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w odniesieniu do przepisów dotyczących etykietowania pasz (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.