Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 130 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 77 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł postojowych pojazdów o napędzie silnikowym

Data ogłoszenia:2010-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 130 POZ 1

Strona 1 z 11
28.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr 77 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł postojowych pojazdów o napędzie silnikowym Obejmujące całość obowiązującego tekstu, w tym: Suplement nr 12 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 15 października 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Zakres Definicje Wniosek o udzielenie homologacji Oznakowania Homologacja Specyfikacje ogólne Charakterystyka fotometryczna Procedura testowa Barwa wysyłanego światła Uwagi dotyczące barw Zmiana typu światła postojowego i rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Sankcje za niezgodność produkcji Ostateczne zaprzestanie produkcji Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy służb administracyjnych 16. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Powiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu światła postojowego na mocy regula­ minu nr 77 Załącznik 2 – Układ znaków homologacji Załącznik 3 – Kąty minimalne wymagane dla rozsyłu światła w przestrzeni Załącznik 4 – Pomiary fotometryczne Załącznik 5 – Barwa wysyłanego światła – Współrzędne trójchromatyczne Załącznik 6 – Minimalne wymagania dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Załącznik 7 – Minimalne wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli wyrywkowej przez inspektora

L 130/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2010

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do świateł postojowych pojazdów należących do kategorii M, N oraz T (1). 2.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu: 2.1. 2.2. „Światło postojowe” oznacza światło używane w celu zwrócenia uwagi na obecność nieruchomego pojazdu. Do niniejszego regulaminu stosuje się definicje określone w regulaminie nr 48 oraz w serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homolo­ gacji typu. „Światła postojowe różnego typu” oznaczają światła, które różnią się między sobą pod względem następujących podstawowych cech: a) nazwy handlowej lub znaku towarowego; b) właściwości układu optycznego (poziomów natężenia, kątów rozsyłu światła, kategorii żarówki, modułu źródła światła itp.). Zmiana barwy żarówki lub barwy filtra nie stanowi zmiany typu. 2.4. Zawarte w niniejszym regulaminie odniesienia do żarówek wzorcowych oraz do regulaminu nr 37 dotyczą regulaminu nr 37 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu.

WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI

2.3.

3. 3.1.

Wniosek o udzielenie homologacji składa właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego lub jego należycie upoważniony przedstawiciel. Wnioskodawca może umieścić we wniosku informację, że urządzenie może być zamontowane na pojeździe pod różnymi kątami nachylenia osi odniesienia w stosunku do płaszczyzn odniesienia pojazdu i do podłoża lub że urządzenie można obracać wokół jego osi odniesienia; takie różne możliwości montażu należy opisać w formularzu powiadomienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 130 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L130 - 50 z 201028.5.2010

    Regulamin nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego

  • Dz. U. L130 - 19 z 201028.5.2010

    Regulamin nr 90 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych i zamiennych okładzin hamulców bębnowych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.