Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 21

5. Wielkość i ceny wywozu z Chin do krajów trze­ cich

(75)

Odnośnie do prawdopodobnego wzrostu mocy produk­ cyjnych w ChRL stowarzyszenie EUSMET przedstawiło informacje dotyczące kilku planowanych inwestycji w nowe zakłady produkcji krzemu, utrzymując przy tym, że większości takich inwestycji nie uda się zreali­ zować. Twierdzenie EUSMET oparte było wyłącznie na uwagach przedstawionych przez jego członków i nie było uzasadnione. EUSMET twierdził ponadto, że jeżeli wielkość mocy produkcyjnych w ChRL miałaby wzrosnąć, to wzrost ten wynikałby przede wszystkim


(79)

Wywóz z Chin na rynki innych krajów trzecich cecho­ wała znacząca wielkość, przekraczająca wielkości wywozu do Unii Europejskiej. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że ceny FOB w wywozie do krajów trzecich były średnio o 4–14 % niższe od ceny eksportowej stoso­ wanej w wywozie do UE w 2008 r. i w pierwszych dziewięciu miesiącach 2009 r. (2).

(1) Dz.U. L 13 z 19.1.2007, s. 1. (2) Źródło: Chińskie statystyki eksportowe.

29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/9

(80)

EUSMET twierdził, że ustalenie Komisji dotyczące wyższych średnich chińskich cen eksportowych w wywozie do Unii nie uwzględnia asortymentu produktów na innych rynkach. Należy zauważyć, że EUSMET nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia. Nie przedstawił żadnych informacji ani wyjaśnień co do stopnia, w jakim asortyment produktów w wywozie do innych krajów trzecich miałby się różnić. Przedstawione dowody w zakresie różnic cen dla poszczególnych typów produktów odnosiły się ponadto wyłącznie do rynku UE oraz okresu w dużej mierze poprzedzającego ODP, bo lat 2001–2002. Dlatego dowodów tych nie możne było uznać za wystarczająco dokładną podstawę do określenia różnic cen dla poszcze­ gólnych typów produktów w ciągu i po upływie ODP. W każdym wypadku dostępne informacje dotyczące ODP nie zmieniły wniosków przedstawionych w motywie 79. Argument ten został zatem odrzucony.

wygaśnięcia środków. Potwierdza to sytuacja po ODP; przywóz krzemu z ChRL dokonywany był wówczas w dalszym ciągu po cenach niższych niż w ciągu ODP (zob. motyw 131).

6. Wniosek

(86)

Dochodzenie wykazało istotny wzrost wielkości wywozu produktu objętego postępowaniem w okresie badanym do UE oraz znaczny poziom dumpingu w przypadku tego przywozu w ODP.

(87)

(81)

Wyjąwszy Stany Zjednoczone, które na krzem pocho­ dzący z ChRL nałożyły cło antydumpingowe (139,49 %), najważniejsze rynki krajów trzecich były w pełni otwarte dla wywozu z Chin.

(82)

EUSMET stwierdził, że głównym rynkiem przeznaczenia dla chińskiego krzemu będzie rynek azjatycki oraz że rynki japoński i koreański odnotują znaczny wzrost. Nie można zaprzeczyć, że głównym odbiorcą chińskiego krzemu są rynki azjatyckie. Jednak nawet jeśli w nadchodzących latach wzrośnie konsumpcja krzemu na rynku japońskim i południowokoreańskim, to wzrost ten nie będzie na tyle duży, by wchłonąć produkcję pochodzącą ze znacznej nadwyżki mocy produkcyjnych w ChRL. Dodatkowo dochodzenie wykazało, że rynek japoński, będący głównym rynkiem eksportowym dla ChRL, jest już nasycony chińskim krzemem.

Mając na uwadze wolne moce produkcyjne dostępne w ChRL w ODP oraz pomimo rosnącego popytu krajo­ wego, istnieje duże prawdopodobieństwo wywozu znacz­ nych ilości krzemu po cenach dumpingowych do UE w przypadku wygaśnięcia środków. Krajowy popyt nie będzie w stanie wchłonąć produkcji z wolnych mocy produkcyjnych w ChRL, a rynek UE jest jedynym znaczącym rynkiem, na który może zostać wysłana nadprodukcja. Rynek UE jest dla chińskich eksporterów istotnie bardzo atrakcyjny, ponieważ ceny dla odbiorców unijnych są średnio wyższe niż dla odbiorców z krajów trzecich. Zainteresowanie chińskich eksporterów rynkiem UE znajduje również potwierdzenie w dotychczasowych praktykach obchodzenia środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.