Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 21

(88)

Należy zatem uznać, że zachodzi prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu.

E. DEFINICJA PRZEMYSŁU UNIJNEGO

(89) (83)

EUSMET twierdził, że w przypadku wygaśnięcia środków nie zmieni się struktura dostaw dla przemysłu chemicz­ nego. Dochodzenie nie potwierdziło jednak tego stwier­ dzenia, ponieważ różni użytkownicy (przemysł chemiczny i aluminiowy) zapowiedzieli, że w przypadku wygaśnięcia środków zwiększą przywóz krzemu z ChRL. Dlatego powyższy argument został odrzucony.


Na kwestionariusz odpowiedziało i w pełni współpraco­ wało w toku dochodzenia trzech skarżących produ­ centów unijnych. Produkcja skarżących reprezentuje całość produkcji unijnej w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

F. SYTUACJA NA RYNKU UNIJNYM 1. Uwaga wstępna

(84)

Wobec powyższego można oczekiwać, że jeżeli dopuści się do wygaśnięcia środków, produkcja wynikająca z wolnych mocy w Chinach trafi na rynek unijny.

(90)

(85)

Biorąc pod uwagę to, że w ODP przywóz do UE doko­ nywany był po cenach dumpingowych, kontynuacja dumpingu jest bardzo prawdopodobna w przypadku

Konieczne było przedstawienie szczegółowych danych dotyczących przemysłu unijnego i wielkości konsumpcji w formie indeksów, zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego, ponieważ w przemyśle unijnym działa jedynie trzech producentów, z których dwóch należy do tej samej grupy. Dane Eurostatu musiały zostać dosto­ sowane tak, by uwzględnić dane dotyczące przywozu krzemu, w stosunku do których państwa członkowskie zastrzegły poufność; z tego właśnie powodu konieczna była ich indeksacja.

L 131/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2010

2. Konsumpcja w Unii

Tabela 1 Konsumpcja w Unii (na podstawie wielkości sprzedaży)

2005 2006 2007 ODP

Indeks Zmiany rocznym w ujęciu

100 —

115 15 %

118 3%

121 3%

Źródło: zweryfikowane odpowiedzi przemysłu unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu i dostosowane statystyki Eurostatu.

(91)

Wielkość konsumpcji w Unii została obliczona na podstawie połączonej wielkości sprzedaży przez przemysł unijny w Unii oraz wielkości przywozu z krajów trzecich, w oparciu o dostosowane dane Eurostatu. Na tej podstawie, jak wskazuje powyższa tabela 1, stwierdzono, że konsumpcja w Unii znacznie wzrosła w okresie badanym – o 21 %. 3. Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z ChRL

Tabela 2 Wielkość przywozu z ChRL, udział w rynku i ceny importowe

Indeksy 2005 2006 2007 ODP

(92)

Wielkość przywozu Udział w rynku Ceny importowe CIF (EUR/tonę)

100 100 100

183 159 106

168 143 120

213 176 188

Źródło: Dostosowane statystyki Eurostatu.

(93)

Wielkość przywozu z ChRL wzrosła w okresie badanym o 113 %, natomiast konsumpcja w Unii spadła o 21 %. Dane liczbowe uwzględniają przywóz krzemu z Republiki Korei, ponieważ w 2007 r., w wyniku postępowania w sprawie obejścia środków, środki rozszerzono na ten kraj. Pomimo obowiązywania środków antydumpingowych chiński udział w rynku wzrósł w okresie badanym o 76 p.p. (punktów procentowych) i jest znacznie wyższy niż w poprzednim ODP, kiedy to wynosił 3,9 %. Przeważająca większość (blisko 90 %) przywozu z ChRL została natomiast objęta procedurą uszlachetniania czynnego z zawieszeniem płatności ceł. Średnie ceny importowe w przywozie z ChRL wzrosły w okresie badanym o 88 %. Do większego wzrostu cen doszło jednak w okresie między 2007 r. a ODP. Średnią cenę ex-works przemysłu Unii porównano z chińskimi średnimi cenami importowymi CIF na granicy Unii. Ceny te określono na podstawie dostosowanych danych Eurostatu; zawierały one składniki takie jak koszty poniesione po przywozie, opłaty celne i cła antydumpingowe. Porównanie wykazało, że chińskie ceny importowe nie podcinały cen sprzedaży przemysłu unijnego podczas ODP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.