Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 21

Tabela 14 Inwestycje i zwrot z inwestycji

2005 2006 2007 ODP

Indeks Zmiany w ujęciu rocznym Zwrot z inwestycji

100 — 7%

135 35 % 14 %

310 174 % 47 %

717 408 % 96 %

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(107) W okresie badanym nastąpił znaczny, bo sześciokrotny wzrost inwestycji, które osiągnęły poziom

ok. 30 % zysków. Przemysł unijny dowiódł swego zaangażowania w unijny rynek krzemu poprzez inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych, polegające na uruchomieniu nowych lub moderni­ zacji istniejących maszyn. Dodatkowo poczyniono inwestycje w zakresie procesu metalurgicznego pozwalającego uzyskać krzem o wysokim stopniu czystości przeznaczony dla energetyki słonecznej. Ten nowy produkt ma niezwykle obiecujące perspektywy.


(108) W toku dochodzenia wykazano również, że w okresie badanym znacznie wzrósł zwrot z inwestycji,

tj. zysk netto przed opodatkowaniem produktu jako odsetek wartości księgowej netto aktywów trwałych przyporządkowanych produktowi. Podczas dochodzenia nie znaleziono dowodów na to, by przemysł unijny miał większe trudności z pozyskaniem kapitału. 5.8. Przepływy pieniężne

Tabela 15 Przepływy pieniężne

2005 2006 2007 ODP

Indeks Zmiany w ujęciu rocznym

100 —

114 14 %

348 233 %

672 325 %

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(109) Przepływy pieniężne wykazywały tę samą pozytywną tendencję jak rentowność, odnotowując istotny

wzrost w okresie badanym. 5.9. Wzrost

(110) W okresie badanym przemysł unijny nie zdołał w pełni spożytkować dużego wzrostu konsumpcji,

wykorzystując 80 % mocy produkcyjnych i tracąc dwa punkty procentowe udziału w rynku. Pomimo obowiązujących środków wzrost konsumpcji w przeważającej części zaspokojony został przywozem z Chin, którego znaczną część objęto procedurą uszlachetniania czynnego. 5.10. Wielkość marginesu dumpingu

(111) Na podstawie danych uzyskanych od jedynego współpracującego producenta eksportującego objętego

IT oraz obliczeń wykorzystujących dostępne fakty stwierdzono, że w ODP obowiązujące środki nie usunęły znaczącego dumpingu, który nadal występował, chociaż na niższym poziomie, niż ustalono w pierwotnym dochodzeniu.

29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/15

5.11. Poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(112) Przemysł unijny, dzięki korzystnej sytuacji gospodarczej, zdołał poprawić swoją sytuację po wcześ­

niejszym dumpingu, w szczególności pod względem wielkości sprzedaży, cen sprzedaży i rentowności. Należy jednak zaznaczyć, że margines dumpingu był niezmiennie wysoki. 5.12. Działalność eksportowa przemysłu unijnego

Tabela 16 Wielkość wywozu przemysłu unijnego

2005 2006 2007 ODP

Indeks Zmiany rocznym w ujęciu

100 —

72 – 28 %

168 96 %

27 – 141 %

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(113) Wywóz krzemu wyprodukowanego przez przemysł unijny spadł o ponad połowę w okresie

badanym, głównie w ODP. Mimo że w ujęciu porównawczym spadek ten może wydawać się bardzo duży, w ujęciu bezwzględnym okazuje się mniej istotny, ponieważ przemysł unijny nie jest ukierun­ kowany na wywóz. Producenci unijni są silnie zaangażowani w rynek unijny. Należy jednak zauważyć, że część unijnych producentów posiada przedsiębiorstwa powiązane zlokalizowane poza terytorium Unii, które produkują na te rynki redukując zapotrzebowanie na wywóz z Unii. 5.13. Wnioski dotyczące sytuacji przemysłu unijnego

(114) Środki antydumpingowe wywarły wyraźny pozytywny wpływ na sytuację przemysłu unijnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.