Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 21

(122) EUSMET twierdził, że 56 % udział w rynku, przypadający

na przywóz z krajów trzecich, w porównaniu ze stosun­ kowo niewielkim udziałem przywozu z ChRL miałby bardziej zdecydowany wpływ na wielkość udziału produ­ centów unijnych w rynku podczas ODP, zwłaszcza że ceny w przywozie z krajów trzecich były o 5 % niższe od chińskich cen importowych. Jak jednak ustalono, mimo że ceny w przywozie z krajów trzecich były w ODP o 5 % niższe od cen przywozu z ChRL, w okresie między 2007 r. a ODP udział przywozu z krajów trzecich w rynku spadł o 4 %, podczas gdy udział przywozu z ChRL wzrósł o 34 % (zob. tabele 2 i 3 powyżej). Udział przemysłu unijnego w rynku podczas wymienionego okresu utrzymywał się na stałym poziomie. W tych okolicznościach nie można uznać, że przywóz z krajów trzecich wywarł decydujący wpływ na udział przemysłu unijnego w rynku w ODP.


2. Wpływ przywozu po cenach dumpingowych na przemysł unijny – wskaźniki oraz prawdopo­ dobny rozwój sytuacji po ODP

(126) W okresie rosnącej konsumpcji zarówno udział prze­

mysłu unijnego w rynku, jak i udział w rynku przywozu z krajów trzecich zmniejszyły się, przy znaczącym wzro­ ście udziału przywozu z ChRL. Mając na uwadze owe mieszane wskaźniki (tj. ogólną poprawę sytuacji prze­ mysłu unijnego, przy spadku jego udziału w rynku) oraz to, że ODP przypadł na wyjątkowo korzystny okres cyklu ekonomicznego, zbadano rozwój sytuacji po ODP, aby uzyskać wyraźniejszy obraz przyszłych tendencji. Należy także przypomnieć, że czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo ponownego wystą­ pienia szkody wyrządzonej przez presję na obniżenie cen może również być rozwój ogólnej sytuacji gospodarczej i jej wpływ na popyt oraz konsumpcję.

(123) Twierdzono, że w ocenie prognozowanego rozwoju

chińskich cen eksportowych Komisja nie uwzględniła prawdopodobnego wzrostu kosztów produkcji, wynika­ jącego z wyższych kosztów energii elektrycznej, niewy­ starczającego zaopatrzenia w energię, wyższych kosztów inwestycji, wysokiej stopy inflacji, wzrostu cen surowców oraz kosztów transportu międzynarodowego. Przyjmując nawet wzrost kosztów energii w ChRL, należy pamiętać, że nie stanowią one jedynego składnika kosztów. Ponadto nie dostarczono żadnych wskaźników dotyczą­ cych skali takiego wzrostu i jego dokładnego wpływu na koszty ogółem i – w konsekwencji – na ceny sprzedaży. Pozostałe z wymienionych elementów mają charakter czysto spekulacyjny lub nie zostały wystarczająco uzasad­ nione lub wyrażone ilościowo, by móc wyciągnąć na ich podstawie jakiekolwiek wnioski. Należy także zwrócić uwagę na błędność założenia, że ceny eksportowe być oparte na kosztach produkcji; muszą w rzeczywistości bowiem na poziom cen wpływać mogą różne inne czynniki, m.in. polityka państwa czy kwestie podaży i popytu.

(127) Na podstawie dostosowanych danych Eurostatu oraz

informacji przekazanych przez przemysł unijny, dotyczą­ cych rozwoju sprzedaży w ujęciu ilościowym oraz cen w Unii w okresie styczeń–wrzesień 2009 r., odnotowano wyraźną i utrzymującą się tendencję spadkową w wielkości sprzedaży przemysłu unijnego na rynku unijnym. Wielkość sprzedaży wynosiła 52 % ilości sprze­ danej w analogicznym dziewięciomiesięcznym okresie 2008 r., mimo że średnie ceny sprzedaży pozostały na tym samym poziomie, jak w roku 2008, ze względu na długoterminowe zamówienia i cięcia w produkcji.

(128) Wystąpiły także istotne negatywne tendencje w zakresie

rentowności przemysłu unijnego. Marża zysku zmniej­ szała się coraz bardziej, w rezultacie czego poziom zysków bardzo spadł, nawet poniżej ustalonego w ramach pierwotnego dochodzenia celu wynoszącego 6,5 %.

29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/17

(129) Należy zauważyć, że w wyniku globalnego kryzysu

gospodarczego znacznie obniżył się popyt w Unii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.