Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 21

L 131/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2010

(139) W okresie badanym przemysł unijny dowiódł swego

zaangażowania w unijny rynek krzemu i znacznie poprawił swą efektywność. Przemysł unijny poniósł duże nakłady nie tylko na zwiększenie swej zdolności produkcyjnej, ale także na rozwój badań naukowych i technologii w zakresie procesów metalurgicznych do produkcji krzemu o wysokim stopniu czystości przezna­ czonego dla energetyki słonecznej.


handlowego lub przy braku przeciwnych informacji, uznano, że aktualnie obowiązujące środki nie mają znacznego negatywnego wpływu na sytuacje finansową tych przedsiębiorstw oraz że utrzymanie środków nie będzie mieć wpływu na importerów.

4. Interes użytkowników

(140) Rynek krzemu do ogniw fotowoltaicznych to nowy (146) Należy przypomnieć, że EUSMET, stowarzyszenie użyt­

rynek o znakomitych perspektywach rozwoju, wynikają­ cych z przewidywanego na najbliższe lata wzrostu udziału energii ze źródeł słonecznych. Dlatego udział w tym nowym rynku jest dla przemysłu unijnego sprawą zasadniczą. Dwóch unijnych producentów ma już plany dotyczące budowy w Unii dwóch nowych zakładów produkcji krzemu dla energetyki słonecznej; miałyby one zaspokoić część zapotrzebowania rynku unijnego. Należy zauważyć, że inwestycje w zakresie tego nowego, niszowego rynku są w dużym stopniu uzależnione od istnienia w UE tradycyjnej produkcji krzemu, stanowią­ cego podstawowy surowiec wykorzystywany do uzys­ kania krzemu do ogniw słonecznych.

kowników z przemysłu chemicznego, złożyło wniosek o przeprowadzenie bieżącego przeglądu okresowego w zakresie ograniczonym do dumpingu. Komisja prze­ słała kwestionariusze do wszystkich znanych niepowiąza­ nych użytkowników i ich stowarzyszeń. W dochodzeniu współpracowało dwunastu użytkowników, w tym główni importerzy chińskiego krzemu objętego procedurą uszla­ chetniania czynnego. Oprócz tego współpracowało jedno inne stowarzyszenie użytkowników, które przedstawiło uwagi.

(147) Główni użytkownicy przemysłowi krzemu w Unii to

(141) Oprócz tego jeden z unijnych producentów zapowiedział

przemysł chemiczny i aluminiowy, z których pochodzi odpowiednio 60 % i 40 % unijnej konsumpcji.

planowaną inwestycję obejmującą budowę nowych zakładów w ChRL, na potrzeby zaspokojenia większego popytu chińskiego rynku na krzem tradycyjny i przeznaczony dla energetyki słonecznej.

(148) W przemyśle chemicznym krzem jest podstawowym

(142) Jak już wspomniano, w przypadku dopuszczenia do

wygaśnięcia środków ryzyko ponownego wystąpienia szkody jest bardzo duże, co zagrażałoby najnowszym inwestycjom przemysłu unijnego. Dlatego też w interesie przemysłu unijnego leży dalsze stosowanie środków wobec przywozu po cenach dumpingowych z ChRL. 3. Interesy niepowiązanych importerów/przedsię­ biorstw handlowych

(143) Komisja wysłała kwestionariusze wszystkim znanym

niepowiązanym importerom/przedsiębiorstwom hand­ lowym. Odpowiedzi udzieliło dwóch niepowiązanych importerów, będących zarazem użytkownikami produktu objętego postępowaniem. Uwagi przedstawione przez te przedsiębiorstwa omówiono poniżej, w części dotyczącej interesu użytkowników. Jeden importer/przedsiębiorstwo handlowe zgłosił się, ale nie odpowiedział na pytania w kwestionariuszu.

surowcem do wyrobu silikonów, tworzyw mających zastosowanie w wielu różnych dziedzinach (np. w przemyśle samochodowym i budowlanym) oraz krzemu polikrystalicznego stosowanego w produkcji układów elektronicznych i paneli słonecznych. Udział krzemu w kosztach produkcji różnych typów silikonów i krzemu polikrystalicznego wahał się w tych branżach od 2 do 35 %, w zależności od procesu produkcji poszczególnych rodzajów produktów. W ujęciu średnim jednak udział krzemu w ogólnych kosztach produkcji silikonów wahał się od 11 do 21 %, a dla produkcji krzemu polikrystalicznego wynosił on od 2 do 10 %. Przy cle antydumpingowym o stawce 19 % wpływ na koszty produkcji ponoszone przez użytkowników z przemysłu chemicznego pozyskujących całość surowca krzemowego w ChRL ocenia się na 2–4 %. W przypadku pozostałych użytkowników z przemysłu chemicznego wpływ ten będzie mniejszy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.