Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 21

(149) Wśród przedsiębiorstw chemicznych współpracujących

(144) Zważywszy na fakt, że oprócz dostaw z ChRL impor­

terzy mają dostęp do dostaw krzemu z Unii oraz z krajów trzecich nieobjętych cłami antydumpingowymi, takich jak Norwegia i Brazylia, o udziale w rynku unijnym ponad 56 %, uznaje się, że konkurencja na rynku unijnym jest zapewniona.

(145) Na podstawie powyższych ustaleń oraz wobec braku

współpracy ze strony któregokolwiek przedsiębiorstwa


w dochodzeniu część stanowili główni importerzy chiń­ skiego krzemu objętego procedurą uszlachetniania czyn­ nego, a więc wolnego od ceł antydumpingowych. Przed­ siębiorstwa te utrzymywały, że nie mogły zaabsorbować cła ani przenieść go na odbiorcę oraz że procedura uszla­ chetniania czynnego nie wyeliminowała obciążenia będą­ cego skutkiem obowiązujących środków, ponieważ musiały one przeznaczyć znaczne środki na uciążliwe procedury celne oraz inne procedury administracyjne. Oprócz tego uznały, że by być blisko źródła tanich surowców i zwiększyć swą konkurencyjność na rynku azjatyckim, powinny inwestować w tworzenie nowych zakładów w ChRL.

29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/19

(150) W przemyśle aluminiowym krzem pełni rolę ważnego

surowca do produkcji stopów odlewniczych w rafineriach aluminium. Stopy takie mają zastosowanie przede wszystkim w przemyśle samochodowym i budownictwie. Udział krzemu w kosztach produkcji wahał się tu od 8 do 10 %, w zależności od jakości zawierającego już krzem złomu. Większość rafinerii aluminium współpracujących w dochodzeniu kupowała krzem od innych krajów trzecich, nieobjętych cłami antydumpingowymi, ze względu na to, że ich produkty przeznaczone są głównie na rynek unijny i dlatego nie mogą skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego. Przy cle antydumpingowym o stawce 19 % wpływ na koszty produkcji ponoszone przez użytkowników z przemysłu aluminiowego pozyskujących całość surowca krzemowego w ChRL ocenia się na ok. 2 %. W przypadku pozostałych użytkowników z przemysłu aluminiowego wpływ ten będzie mniejszy. Jak wykazało dochodzenie, rentowność rafinerii aluminium nie była szczególnie duża, w związku z czym wzrost cen krzemu ma negatywny wpływ na poziom ich zysków (ograni­ czona marża).

sprzedaży przemysłu unijnego oraz dokonanego przy­ wozu.

(154) EUSMET twierdził ponadto, że przemysł unijny celowo

ogranicza produkcję poprzez sezonowe wyłączenia mocy produkcyjnych, w ten sposób ograniczając wielkość sprzedaży na rynku unijnym w celu kontrolowania cen sprzedaży. Jeden z producentów unijnych, istotnie, zamknął produkcję, ale w omawianych okresach posiadał zapasy wystarczające do zaopatrywania odbiorców zgodnie z obowiązującymi kontraktami długotermino­ wymi. Inny producent unijny wprowadził ograniczenia produkcji wyłącznie w okresie po ODP, nie ponawiając ich później. Dlatego twierdzenie EUSMET, jakoby ograni­ czenia produkcji miały na celu kontrolowanie cen, uznano za bezzasadne.

(155) Użytkownicy, co zrozumiałe, chcą mieć swobodny

(151) W przemyśle chemicznym zatrudnionych było ok.

14 000 pracowników, a w aluminiowym – 6 000. Zatrudnienie w przemyśle chemicznym wzrosło w ciągu okresu badanego o 8 %; w przemyśle alumi­ niowym pozostało bez zmian.

(152) Wszyscy

użytkownicy zdecydowanie sprzeciwili się kontynuacji środków, uzasadniając swój sprzeciw tym, że środki obowiązują za długo, że sztucznie zawyżają poziom cen krzemu na rynku unijnym, niezależnie od jego pochodzenia, oraz że przemysł unijny nie doznał szkody w ciągu ODP. Twierdzenie to, zważywszy na bardzo duży udział, jaki w rynku posiadają chińscy eksporterzy krzemu przeznaczonego do uszlachetniania czynnego, oraz konkurencję w zakresie krzemu przezna­ czonego do swobodnego obrotu, nie jest jednak uzasad­ nione. Jakkolwiek stwierdzono, że zasadniczo przemysł unijny faktycznie nie doznał szkody, kwestię prawdopo­ dobieństwa ponownego wystąpienia szkody należy zbadać w przeglądzie wygaśnięcia. Jak zauważono powyżej (zob. w szczególności motyw 133), takie praw­ dopodobieństwo stwierdzono w tym przypadku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.