Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 21

3. Dochodzenie

(7)

Służby Komisji oficjalnie powiadomiły producentów unij­ nych, producentów eksportujących z ChRL, importerów/ przedsiębiorstwa handlowe, zainteresowanych użytkow­ ników w Unii i ich zrzeszenia oraz władze ChRL o wszczęciu przeglądów.

(8)

Z uwagi na znaczną liczbę chińskich producentów eksportujących wymienionych we wnioskach w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewi­ dziano kontrole wyrywkowe w celu stwierdzenia dumpingu i określenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia lub kontynuacji dumpingu, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.


jedna dokonywała sprzedaży produktu objętego postępo­ waniem na rzecz niepowiązanego przedsiębiorstwa hand­ lowego. W toku dochodzenia nie udało się ustalić z pewnością, czy docelowym przeznaczeniem sprzedaży był rynek unijny. Ponieważ w takim przypadku tej grupy przedsiębiorstw nie można uznać za producenta ekspor­ tującego, wniosek o indywidualne traktowanie musiał zostać odrzucony. Jak zauważono w motywie 30, w przypadku jednego przedsiębiorstwa ustalenia oparte były na dostępnych faktach w związku z tym, że współ­ praca była niewystarczająca w rozumieniu art. 18 rozpo­ rządzenia podstawowego. Wniosek o IT złożony przez pozostałe przedsiębiorstwo uznano za dopuszczalny. Wreszcie, spośród dwóch pozostałych przedsiębiorstw, które poprosiły o objęcie kontrolą wyrywkową i badanie indywidualne, tylko jedno udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w terminie okre­ ślonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Przedsiębiorstwo to natomiast nie dokonywało wywozu produktu objętego postępowaniem na rynek unijny. Komisja przesłała kwestionariusze do wszystkich zainte­ resowanych stron i do podmiotów, które złożyły wniosek o przesłanie kwestionariusza w terminie okre­ ślonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Komisja dała również zainteresowanym stronom możli­ wość przedstawienia poglądów na piśmie i zwrócenia się z prośbą o możliwość przesłuchania w terminie usta­ lonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzy­ mano od producenta unijnego będącego wnioskodawcą, 12 użytkowników, dwóch stowarzyszeń użytkowników, sześciu chińskich eksporterów/producentów oraz trzech producentów w kraju analogicznym. Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację infor­ macji uważanych za niezbędne do ustalenia prawdopo­ dobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody oraz określenia interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przed­ siębiorstw: Składający wniosek producenci unijni: — Ferroatlantica SL, Madryt, Hiszpania, — Ferropem SAS, Chambery, Francja, — RW Silicium GmbH, Pocking, Niemcy. Producenci eksportujący w ChRL: — Jinneng Group, — Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Datong,

(14)

(9)

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji, czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a jeśli tak, dokonanie doboru próby, poproszono wszystkich producentów eksportują­ cych o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie podsta­ wowych informacji dotyczących ich działalności zwią­ zanej z produktem objętym postępowaniem prowa­ dzonej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(15)

(10)

Komisja otrzymała odpowiedzi od 11 przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw w ChRL. Jak jednak wykazała analiza informacji przekazanych przez te przedsiębior­ stwa, jedynie niewielka część odpowiedzi pochodziła od przedsiębiorstw eksportujących do Unii Europejskiej krzem własnej produkcji. Postanowiono zatem, że kontrola wyrywkowa chińskich producentów eksportują­ cych nie jest konieczna.

(16)

(17)

(11)

Wszystkie z wyżej wymienionych przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw w ChRL wyraziły zamiar zwrócenia się o badanie indywidualne w zastosowaniu art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.