Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 21

Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

16,3 % 19 %

A971 A999

(161) W związku z tym środki ustalone zostaną na poziomie

stwierdzonych marginesów dumpingu, tj. 16,3 % dla jedynej grupy przedsiębiorstw objętej IT i 19 % dla pozostałych przedsiębiorstw.

3. Rozszerzenie ostatecznego cła antydumpingowego obowiązującego w odniesieniu do przywozu z „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw” w Chińskiej Republice Ludowej (tj. 19,0 %) na przywóz opisanego w ust. 1 produktu wysyła­ nego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, niniejszym utrzymuje się (kod TARIC 2804 69 00 10). 4. O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązu­ jące przepisy dotyczące należności celnych. Artykuł 2 1. Wnioski o zwolnienie z rozszerzonego cła, o którym mowa w art. 1 ust. 3, składa się na piśmie w jednym z języków urzędowych Unii, z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. 2. Wnioski przesyła się na adres:


(162) Na tej podstawie środki rozszerzone rozporządzeniem

Rady (WE) nr 42/2007 (1) na przywóz krzemu wysyła­ nego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie dochodzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia podsta­ wowego, należy utrzymać, jednakże na poziomach okre­ ślonych w motywie 161.

(163) Eksporterzy z Republiki Korei zamierzający złożyć

wniosek o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpin­ gowego na podstawie art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego zobowiązani są do wypełnienia kwestio­ nariusza w celu umożliwienia Komisji ustalenia, czy zwolnienie jest uzasadnione. Tego rodzaju zwolnienie można przyznać po dokonaniu oceny sytuacji rynkowej produktu objętego postępowaniem, mocy produkcyjnych i stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, zakupów i sprzedaży, prawdopodobieństwa kontynuowania praktyk, w odniesieniu do których nie ma wystarczają­ cego powodu lub ekonomicznego uzasadnienia, oraz dowodów dumpingu. W takim przypadku Komisja najprawdopodobniej przeprowadziłaby również wizytę weryfikacyjną na miejscu. Wniosek należałoby skierować do Komisji wraz z wszelkimi stosownymi informacjami, w szczególności wszelkimi zmianami w działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją i sprzedażą eksportową produktu objętego postępowaniem,

European Commission Directorate-General for Trade Directorate B Office: N-105 04/17 1049 Brussels Belgia Faks +32 22956505 3. Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, może w drodze decyzji zezwolić na zwolnienie przywozu z przedsiębiorstw, które nie obchodzą środków antydumpingo­ wych wprowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia, z rozszerzonego cła, o którym mowa w art. 1 ust. 3.

(1) Dz.U. L 13 z 19.1.2007, s. 1.

29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/21

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i pozostaje w mocy przez okres pięciu lat.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2010 r. W imieniu Rady

M. SEBASTIÁN

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.