Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 21

Przemysł chemiczny: — Momentive Performance Materials GmbH, Lever­ kusen, Niemcy, — Wacker Chemie AG, Monachium, Niemcy, — Dow Corning Ltd, Cardiff, Zjednoczone Królestwo.

(25)

Podobnie jak w poprzednich przeglądach wygaśnięcia, obecne dochodzenie wykazało, że krzem produkowany w ChRL i będący przedmiotem wywozu do Unii, krzem produkowany i sprzedawany na rynku krajowym w kraju analogicznym (Brazylia) oraz krzem produkowany i sprzedawany w Unii przez składających wniosek produ­ centów unijnych, posiada te same podstawowe właści­ wości fizyczne i chemiczne oraz to samo podstawowe zastosowanie. Stwierdzono, że produkty te uznaje się zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporzą­ dzenia podstawowego.


L 131/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2010

C. DUMPING 1. Traktowanie na zasadach rynkowych

(26)

Jak zauważono w motywie 12, w toku dochodzenia trzy podmioty występujące o MET albo nie dokonywały wywozu do Unii Europejskiej krzemu własnej produkcji, albo wycofały wniosek o MET. W związku z tym MET nie przyznano żadnemu z przedsiębiorstw. 2. Indywidualne traktowanie (IT)

(32)

nienie oraz zapewniono im możliwość udzielenia dalszych wyjaśnień zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporzą­ dzenia podstawowego. Żadne z czterech przedsiębiorstw nie przedstawiło jednak nowych dowodów lub infor­ macji, które mogły uzupełnić braki w udzielonych odpo­ wiedziach lub zmienić decyzję o konieczności zastoso­ wania wobec tych przedsiębiorstw art. 18 rozporzą­ dzenia podstawowego.

(27)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego dla krajów, których dotyczy ten artykuł, ustalana jest ogólnokrajowa stawka celna, z wyjątkiem przedsię­ biorstw, które mogą udowodnić, że spełniają wszystkie kryteria określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podsta­ wowego i dlatego kwalifikują się do przyznania trakto­ wania indywidualnego. W skrócie i wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji kryteria te są podsumowane poniżej: a) w przypadku przedsiębiorstw będących całkowicie lub częściowo własnością spółek zagranicznych lub wspólnych przedsiębiorstw eksporterzy mają swobodę wycofywania do kraju kapitału i zysków; b) ceny eksportowe i wywożone ilości oraz warunki sprzedaży są swobodnie ustalane; c) większość udziałów znajduje się w posiadaniu osób prywatnych i konieczne jest wykazanie, że spółka jest wystarczająco niezależna od interwencji państwa; d) przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym; e) interwencja państwa nie pozwala na obejście środków antydumpingowych, jeżeli indywidualni eksporterzy korzystają z różnych stawek celnych.

Co się tyczy dwóch pozostałych grup przedsiębiorstw, jak zauważono w motywie 13, to jednej z nich nie można uznać za producenta eksportującego produkt objęty postępowaniem i dlatego jej wniosku o indywidualne traktowania nie poddano ocenie.

(33)

(28)

W przypadku drugiego eksportera stwierdzono, że spełnia kryteria określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(34)

W związku z tym uznaje się, że Jinneng Group należy przyznać IT.

3. Wartość normalna 3.1. Kraj analogiczny

(35)

(29)

Należy zauważyć, że wymienione w motywie 12 przed­ siębiorstwo, które najpierw wystąpiło o traktowanie na zasadach rynkowych, a następnie wniosek o MET wyco­ fało, wycofało również złożony przez siebie wniosek o IT. W związku z tym wniosku tego już dalej nie rozpatrywano. Z sześciu przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw, które wystąpiły jedynie o IT, trzy zaniechały współpracy, a jedno nie dostarczyło w wyznaczonych terminach wymaganych informacji, tym samym znacznie utrud­ niając dochodzenie w rozumieniu art. 18 rozporządzenia podstawowego. W związku z tym uznano je za przed­ siębiorstwa niewspółpracujące i dotyczące ich ustalenia oparto, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podsta­ wowego, na dostępnych faktach. Cztery objęte postępowaniem przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw powiadomiono o ewentualności oparcia ustaleń na dostępnych faktach i przedstawiono uzasad­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.