Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 21

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano MET, należy ustalić na podstawie cen lub wartości skonstruowanej w kraju analogicznym. Mimo że w pierwotnym dochodzeniu i w kolejnych przeglądach wygaśnięcia jako kraj analogiczny wykorzys­ tano Norwegię, obecne dochodzenie wykazało, że od tamtego czasu sytuacja na rynku norweskim uległa znacznym zmianom. Mianowicie w latach 2005–2008 wielkość produkcji krajowej w Norwegii spadła o ok. 20 %, a krajowa konsumpcja krzemu była w 97 % zaspo­ kojona przywozem. W okresie objętym dochodzeniem rynek krajowy był zaopatrywany tylko przez jednego producenta krajowego.


(36)

(30)

Dlatego też, stosownie do sugestii obu wnioskodawców, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania za odpo­ wiedni kraj trzeci o gospodarce rynkowej uznano Brazylię. Jak wykazało dochodzenie, Brazylia jest drugim po ChRL największym producentem krzemu na świecie, a rynek brazylijski jest wysoce konkurencyjny – działa na nim siedmiu producentów krzemu o różnym stopniu czystości. Ponadto Brazylię uznano za kraj o otwartym rynku cechującym się znacznym wolumenem przywozu, głównie z ChRL. Żadna z zainteresowanych stron, mimo że je o to poproszono, nie przekazała własnych uwag co do wyboru Brazylii.

(37)

(31)

Mając na uwadze powyższe ustalenia, w oparciu o informacje dostępne w momencie wyboru uznano, że Brazylia stanowi najbardziej odpowiedni kraj analo­ giczny.

29.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/5

3.2. Określenie wartości normalnej w kraju analogicznym

(38)

W ramach postępowania współpracowało trzech brazylij­ skich producentów, którzy dostarczyli informacje doty­ czące kosztów i sprzedaży krzemu na brazylijskim rynku krajowym. Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalna dla eksportujących producentów, którym nie przyznano MET, została okre­ ślona na podstawie zweryfikowanych informacji uzyska­ nych od producentów, jak określono poniżej.

cenę eksportową ustalono na podstawie art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

(44)

(39)

Zbadano, czy sprzedaż na brazylijskim rynku krajowym reprezentatywnej ilości każdego typu produktu objętego postępowaniem można było uznać za dokonaną w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Dokonano tego poprzez ustalenie dla każdego typu produktu proporcji sprzedaży z zyskiem niezależnym odbiorcom na rynku krajowym w okresie objętym dochodzeniem.

Przemysł unijny utrzymywał, że ceny eksportowe nie były swobodnie ustalane w rozumieniu art. 9 ust. 5 lit. b) rozporządzenia podstawowego. W szczególności twierdzono, że prowadzone były „negocjacje” cenowe między chińskimi organami celnymi a eksporterami pod kątem ustalenia „rozsądnego” poziomu cen. Przed­ stawione w tym zakresie dowody nie dotyczyły jednak krzemu i uznano, że takie domniemane „negocjacje” nie wywarły wpływu na cenę dla odbiorcy końcowego, będącą rezultatem otwartych negocjacji między stronami. Argument ten musiał zatem zostać odrzucony.

(45)

(40)

W przypadkach gdy wielkość sprzedaży danego typu produktu, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej lub wyższej od obliczonych kosztów produkcji, przekraczała 80 % całkowitej wielkości sprzedaży tego typu, a średnia ważona cen tego typu była równa lub wyższa od kosztów produkcji, wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowej. Cenę tę obliczano jako średnią ważoną cen sprzedaży krajowej ogółem tego typu produktu, dokonanej w OD, bez względu na to, czy była to sprzedaż z zyskiem czy nie.

Przemysł unijny utrzymywał ponadto, że przedsiębior­ stwo, któremu przyznano IT, było przedsiębiorstwem państwowym, otrzymało subsydia do środków produkcji i prowadziło działalność handlową na dużą skalę, co miałoby mu pozwolić na obchodzenie środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.