Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 21

Jak jednak wykazało dochodzenie, w ODP przedmiotowy eksporter nie był już przedsiębiorstwem państwowym, w związku z czym nie zachodziła interwencja państwowa w zakresie prowadzonej przez nie działal­ ności handlowej, umożliwiająca obchodzenie środków. Zarzut dotyczący subsydiów do środków produkcji uznano za nieuzasadniony. Dlatego powyższe argumenty musiały zostać odrzucone.

5. Porównanie

(41)

W przypadkach gdy wielkość sprzedaży z zyskiem danego typu produktu stanowiła 80 % lub mniej całko­ witej wielkości sprzedaży tego typu produktu lub gdy średnia ważona ceny danego typu produktu była niższa od kosztów produkcji, wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona sprzedaży z zyskiem wyłącznie dla danego typu produktu.


(46)

(42)

W zależności od typu produktu wartość normalna została ustalona w oparciu o średnie ważone cen sprze­ daży wszystkich sprzedanych produktów lub średnie ważone cen sprzedaży wyłącznie produktów sprzedanych z zyskiem, na rynku krajowym w kraju analogicznym, na podstawie zweryfikowanych danych trzech producentów w tym kraju.

Wartość normalną i ceny eksportowe porównywano na podstawie ceny ex-works. Aby zapewnić rzetelne porów­ nanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpły­ wające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dostosowań dokonano w odniesieniu do transportu, właściwości fizycznych, kosztów inspekcji, przeładunku i pakowania, jeśli miało to zastosowanie i było uzasad­ nione. Dokonano również dostosowania zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i), w związku z tym, że powiązane przedsię­ biorstwo handlowe pełniło funkcje przedstawiciela pracu­ jącego na zasadzie prowizji.

(47)

4. Cena eksportowa Przedsiębiorstwo objęte IT

(43)

Dochodzenie wykazało, że na sprzedaż eksportową krzemu w ciągu OD nałożono cła wywozowe. Ponieważ cła te wywarły wpływ na porównywalność cen, uznano za właściwe dostosowanie ceny eksportowej zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. k) rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do innych czynników oddziałujących na porównywalność cen.

Całość sprzedaży eksportowej do Unii Europejskiej przez jedynego producenta eksportującego objętego IT doko­ nano poprzez powiązane przedsiębiorstwo handlowe z siedzibą w ChRL, a następnie nastąpiła odsprzedaż niepowiązanym odbiorcom unijnym. W tym przypadku

(48)

Należy tu zauważyć, że porównania wartości normalnej z ceną eksportową dokonano na tym samym poziomie opodatkowania pośredniego, tj. po uwzględnieniu VAT.

L 131/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2010

(49)

Przedstawiono argument, że obliczając wartość normalną, należało uwzględnić fakt, że uiszczony podatek VAT od zakupów surowca krzemowego podlega zwrotowi. Ustalono jednak, że podatek VAT naliczony od takich zakupów podlegał odliczeniu niezależnie od systemu zwrotu podatku VAT mającego zastosowanie do wywożonych towarów oraz niezależnie od ich miejsca przeznaczenia. Fakt, że uiszczony podatek VAT od zakupów surowca krzemowego podlega zwrotowi, jest więc neutralny i nie ma wpływu na porównywalność ceny eksportowej i wartości normalnej. Dlatego powy­ ższy argument musiał zostać odrzucony.

objęte IT, z odpowiednią wartością normalną w kraju analogicznym, jak wyżej.

(54)

(50)

Twierdzono również, że metodyka zastosowana w celu uwzględnienia podatku pośredniego różniła się od zasto­ sowanej w pozostałych przypadkach i że od ceny ekspor­ towej należało odliczyć VAT od sprzedaży eksportowej. Należy tu zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. b) rozporządzenia podstawowego dostosowaniu pod względem podatków pośrednich podlega wyłącznie wartość normalna w okolicznościach opisanych w tym artykule, które jednakże nie występują w omawianym przypadku. Twierdzenie to zostało zatem odrzucone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.