Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 467/2010 z dnia 25 maja 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 21

(4) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, s. 15.

L 131/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2010

(71)

Co się tyczy wielkości produkcji krzemu, w dochodzeniu ustalono, na podstawie dostępnych informacji, że wiel­ kość produkcji znacznie wzrosła – o 79 %, z 535 000 ton w roku 2002 do 960 000 ton w ODP. Dlatego wielkość wolnych mocy oszacowano, w sposób umiar­ kowany, na ok. 540 000 ton w ODP, co blisko odpo­ wiada całkowitej wielkości konsumpcji w UE w ciągu ODP i niemal dwukrotności krajowej konsumpcji krzemu w Chinach w ciągu tego samego okresu (zob. motyw 72).


z realizacji jednej inwestycji planowanej przez pewnego producenta unijnego, o mocy produkcyjnej 100 000 ton rocznie. Informacje przekazane przez EUSMET nie były poparte dowodami i dlatego argument ten odrzucono.

(76)

(72)

Dochodzenie wykazało jednocześnie, że wielkość konsumpcji w Chinach, wynosząca w ciągu ODP ok. 280 000 ton, prawdopodobnie wzrośnie w najbliższych latach (zob. motyw 73). Wzrost konsumpcji należy tłumaczyć kombinacją czynników i środków polityki w przemyśle krzemowym i branżach wykorzystujących ten surowiec. W ChRL trwa obecnie rozwój branż wyko­ rzystujących krzem; już podjęto bądź planuje się w najbliższym czasie podjąć szereg inwestycji mających zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na produkty bazu­ jące na krzemie. Oprócz tego chińskie władze wprowa­ dziły ograniczenia na przywóz z pewnych krajów (m.in. z Niemiec, Zjednoczonego Królestwa i USA) ważnego produktu zawierającego krzem (siloksany), będącego przedmiotem przywozu w dużych ilościach właśnie z tych krajów.

Według EUSMET wielkość krajowej konsumpcji w ChRL znacznie przekroczyła wzrost produkcji i miałaby dalej rosnąć. Dlatego produkcja w ChRL nie jest wystarczająca do zaspokojenia popytu na rynku krajowym. Jak już zauważono, nie ulega wątpliwości, że w przyszłości najprawdopodobniej nastąpi wzrost krajowego popytu na rynku chińskim. Z drugiej jednak strony, o czym też była mowa powyżej, wyniki dochodzenia nie potwierdziły zarzutów ze strony EUSMET. EUSMET ani nie określił ilościowo wielkości wzrostu popytu i prognozowanej wielkości produkcji w ChRL, ani nie przedstawił innych informacji lub dowodów na poparcie swych argumentów, w związku z czym nie można ich było uwzględnić.

4. Wielkość i cena przywozu z ChRL do UE i krajów trzecich

(77)

(73)

Jakkolwiek trudno jest określić dokładny wpływ podję­ tych środków polityki, w tym także restrukturyzacji prze­ mysłu krzemowego, według części zainteresowanych stron wielkość popytu w ChRL ma do końca 2011 r. wzrosnąć do ok. 580 000 ton. Szacunek ten uznano za rozsądny.

(78)

W okresie badanym wywóz z Chin do UE wzrósł o 113 %, pomimo obowiązywania środków. Ceny, pomimo tendencji wzrostowej w ODP, kształtowały się w okresie badanym na poziomie niższym od cen sprze­ daży przemysłu unijnego w UE. Jak zauważono w motywach 54 i 62, ceny eksportowe krzemu w wywozie do UE miały charakter wysoce dumpingowy zarówno w ciągu, jak i po upływie ODP.

(74)

Niemniej jednak, przyjmując nawet powyższą prognozę rozwoju krajowego popytu oraz wzrost wywozu z Chin na inne rynki światowe do wysokiego poziomu odnoto­ wanego w 2008 r. (zob. motyw 79), i tak utrzyma się znaczna nadwyżka mocy produkcyjnych (ok. 240 000 ton w 2011 r.). Ponadto, zważywszy na trwającą restruk­ turyzację, w ChRL prawdopodobnie wzrośnie nie tylko popyt, ale także moce produkcyjne i wielkość produkcji.

Ceny w UE natomiast kształtowały się nieprzerwanie na poziomie wyższym niż na rynkach pozostałych krajów trzecich. To tłumaczy częściowo duże zainteresowanie chińskich eksporterów rynkiem unijnym pomimo obowiązywania środków antydumpingowych. W tym kontekście należy także zauważyć, że chińscy eksporterzy obchodzili obowiązujące środki antydumpingowe, doko­ nując przeładunku w Republice Korei (1), co stanowi dodatkowy dowód na to, że chińscy eksporterzy są wysoce zainteresowani rynkiem unijnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 131 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L131 - 29 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2010 z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L131 - 27 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 469/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L131 - 22 z 201029.5.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.