Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 14

Strona 14 z 37

(122) Banki mogą obciążać kredytobiorców opłatą wynoszącą

do 3 % powyżej stóp ustalonych przez Narodowy Bank Pakistanu. Poziomem odniesienia dla stopy procentowej w przypadku finansowania w ramach tego programu jest – w zależności od okresu finansowania – średni ważony dochód z 12-miesięcznych obligacji skarbowych lub z trzy- i pięcioletnich pakistańskich obligacji inwestycyj­ nych.

(123) Po wypłacie pożyczki banki mogą zwrócić się do odpo­

wiedniego oddziału Narodowego Banku Pakistanu o zwrot odpowiadający kwocie wypłaconej pożyczki. d) Ustalenia wynikające z dochodzenia


(116) Stopa subsydiowania ustalona w odniesieniu do tego

programu dla producenta eksportującego w trakcie OD wynosi 1,95 %.

(124) Chociaż program ten zakończył się w czerwcu 2007 r.

V. Program długoterminowego finansowania wywozu o stałej stopie procentowej

(117) Celem długoterminowego finansowania projektów ukie­

jedyny odnosi chodzi została roku.

współpracujący producent eksportujący nadal korzyści z programu, biorąc pod uwagę, że tu o długoterminowe finansowanie i korzyść uzyskana w kwietniu 2005 r. na okres 7 i pół

runkowanych na wywóz jest umożliwienie kwalifiku­ jącym się instytucjom finansowym zapewnienia korzyst­ nych warunków finansowania kredytobiorców w celu przywozu maszyn, instalacji, wyposażenia i związanych z nimi akcesoriów.

(125) W ramach tego programu Narodowy Bank Pakistanu

ustala obowiązujące maksymalne pułapy stóp procento­ wych stosowane do pożyczek długoterminowych.

(126) W wyniku programu eksporterzy mogą uzyskać długo­

a) Podstawa prawna

(118) Podstawa prawna zawarta jest w sekcji 17 ust. 2 lit. a)

terminowe pożyczki, w przypadku których stopy procen­ towe są preferencyjne w porównaniu ze stopami procen­ towymi zwykłych kredytów komercyjnych, które określa się na warunkach czysto rynkowych. e) Wnioski

i ust. 4 lit. c) oraz sekcji 22 w powiązaniu z ust. 2 lit. d) ustawy o Narodowym Banku z 1956 r. Szczegółowe ustalenia dotyczące zawarte są w okólniku Narodowego Banku nr 14 z dnia 18 maja 2004 r.

sekcją 17 Pakistanu programu Pakistanu

(127) Program należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3

b) Kwalifikowalność

(119) Jak wyraźnie wskazano w okólniku Narodowego Banku

Pakistanu nr 14 z dnia 18 maja 2004 r., przedsiębior­ stwa eksportujące bezpośrednio lub pośrednio przynaj­ mniej 50 % swojej rocznej produkcji kwalifikują się do uzyskania finansowania w ramach programu.

pkt 1) lit. a) ppkt (iv) oraz art. 3 pkt 2) rozporządzenia podstawowego w postaci praktyki władz publicznych, w którą zaangażowany jest podmiot prawa publicznego (tj. Narodowy Bank Pakistanu), będący częścią władz publicznych i upoważniający banki komercyjne do działań przedstawionych w art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (i) (tj. bezpośredniego przekazywania środków finansowych w formie pożyczek). Przedsiębiorstwo będące odbiorcą odnosi korzyść w postaci preferencyjnej stopy procen­ towej.

L 134/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

(128) W tym kontekście należy podkreślić, że Narodowy Bank

Pakistanu wchodzi w zakres definicji „władzy publicznej” zawartej w art. 2 lit. b) rozporządzenia podstawowego. Jest on w 100 % własnością rządu i realizuje cele polityki publicznej. Narodowy Bank Pakistanu wykonuje wszystkie funkcje banku centralnego, łącznie z emisją banknotów, regulacją systemu finansowego i nadzorem nad tym systemem, działaniem w roli banku dla innych banków i rządu oraz kredytodawcy ostatniego stopnia, realizacją polityki pieniężnej, zarządzaniem długiem publicznym, zarządzaniem wymianą walut, opracowywa­ niem ram finansowych, instytucjonalizacją oszczędności i inwestycji, zapewnieniem infrastruktury szkoleniowej dla bankowców oraz udzielaniem kredytów dla sektorów priorytetowych. dium można uznać za szczególne na mocy art. 4 ust. 4 lit. a) rozporządzenia podstawowego, ponieważ same przepisy prawa stanowią, w ramach kryteriów kwalifiko­ walności, że subsydium jest uwarunkowane wynikami eksportu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.