Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 16

Strona 16 z 37

i ust. 4 lit. c) oraz sekcji 22 w powiązaniu z sekcją 17

ment finansowania, w ramach którego stopy procentowe są preferencyjne w porównaniu ze stopami procento­ wymi zwykłych krótkoterminowych kredytów komercyj­ nych, które określa się na warunkach czysto rynkowych.

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/37

e) Wnioski

(143) Program uznaje się za subsydium w rozumieniu art. 3

c) Zastosowanie w praktyce

(152) W ramach tego programu banki zostały upoważnione do


pkt 1) lit. a) ppkt (iv) oraz art. 3 pkt 2) rozporządzenia podstawowego w postaci praktyki władz publicznych, w którą zaangażowany jest podmiot prawa publicznego (tj. Narodowy Bank Pakistanu), upoważniający banki komercyjne do działań przedstawionych w art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (i) (tj. bezpośredniego przekazywania środków finansowych w formie pożyczek). Przedsiębiorstwo będące odbiorcą odnosi korzyść w postaci preferencyjnej stopy procentowej.

wykorzystania/zainwestowania swoich depozytów w USD do finansowanie importerów i eksporterów. Pożyczka ta udzielana jest z depozytów w USD/depozytów międzybankowych, nominowana w USD, ale wypłacana w rupiach. Finansowanie na mocy okólnika F.E. nr 25 (F.E. 25) przeprowadzają banki na podstawie odpowiedniego dowodu dokonania transakcji wywozowych.

(144) Ponadto, uwzględniając powyższe ustalenia, subsydium

(153) Jak wynika z okólnika F.E. nr 05 z dnia 23 sierpnia

to można uznać za szczególne na mocy art. 4 ust. 4 lit. a) rozporządzenia podstawowego, ponieważ same przepisy prawa stanowią, w ramach kryteriów kwalifiko­ walności, że subsydium jest uwarunkowane wynikami eksportu.

(145) W związku z powyższym przedmiotowe subsydium

uznaje się za stanowiące podstawę dla środków wyrów­ nawczych. f) Obliczenie kwoty subsydium

2002 r., w przypadku pożyczki dla eksportera możliwe jest dostosowanie dochodów w walucie obcej pochodzą­ cych z transakcji wywozowych przy spłacie pożyczki i odsetek od tej pożyczki, tylko jeżeli eksporter wpłaca do banku całkowity dochód uzyskany dzięki pożyczce w zamian za wypłatę w rupiach. Pożyczka przyznawana w ramach programu F.E. 25 jest instrumentem, który rozlicza się w całości dochodami uzyskanymi z transakcji wywozowej.

(154) Jak wynika z okólnika F.E. nr 05 z dnia 23 sierpnia

(146) Kwotę

subsydium stanowiącego podstawę środków wyrównawczych oblicza się w kategoriach korzyści przy­ sporzonej odbiorcy, której istnienie stwierdzono w trakcie OD. Zgodnie z art. 6 lit. b) rozporządzenia podstawowego korzyść dla odbiorcy oblicza się na podstawie różnicy pułapu kredytu wyznaczonego przez bank centralny (Narodowy Bank Pakistanu) a stosowaną stopą procentową kredytów komercyjnych.

2002 r. finansowanie przywozu jest możliwe dopiero po dniu faktycznego dokonania płatności przywozowych w walucie obcej poprzez udostępnienie pożyczki walu­ towej na rzecz importera. Pożyczki takie nie powinny być przyznawane na okres dłuższy niż sześć miesięcy od dnia wypłaty środków na rzecz importerowi. d) Ustalenia wynikające z dochodzenia

(147) Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego tę

(155) Program ten przewiduje przyznawanie krótkotermino­

kwotę subsydium odniesiono do obrotu uzyskanego z wywozu w trakcie OD, ponieważ subsydium jest uzależnione od wyników wywozu, nie było natomiast przyznawane w odniesieniu do ilości wytwarzanych, produkowanych, wywożonych lub transportowanych.

wego kredytu na finansowanie wywozu przez banki komercyjne z zastosowaniem preferencyjnej stopy procentowej wyznaczonej przez Narodowy Bank Paki­ stanu.

(148) Stopa subsydiowania ustalona w odniesieniu do tego

(156) Poziomem

programu dla producenta eksportującego w trakcie OD wynosi 2,22 %. VII. Finansowanie na mocy okólnika F.E. nr 25 Naro­ dowego Banku Pakistanu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.