Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 17

Strona 17 z 37

odniesienia dla oprocentowania/marży w ramach tego finansowania jest stopa LIBOR powięk­ szona o spread pobierany przez banki.

(157) W wyniku programu eksporterzy mogą uzyskać instru­

(149) Program ten opiera się na instrumencie krótkotermino­

wego finansowania wywozu lub przywozu, przyzna­ wanym przez banki komercyjne z zastosowaniem prefe­ rencyjnej stopy procentowej wyznaczonej przez Naro­ dowy Bank Pakistanu. a) Podstawa prawna

ment finansowania, w ramach którego stopy procentowe są preferencyjne w porównaniu ze stopami procento­ wymi zwykłych krótkoterminowych kredytów komercyj­ nych, które określa się na warunkach czysto rynkowych. e) Wnioski


(158) Program uznaje się za subsydium w rozumieniu art. 3

(150) Finansowanie przyznawane jest zgodnie z okólnikiem

F.E. nr 25 z dnia 20 czerwca 1998 r., zmienionym okólnikiem F.E. nr 05 z dnia 23 sierpnia 2002 r. b) Kwalifikowalność

(151) Z krótkoterminowego finansowania w ramach tego

programu może skorzystać każdy eksporter i importer.

pkt 1) lit. a) ppkt (iv) oraz art. 3 pkt 2) rozporządzenia podstawowego w postaci praktyki władz publicznych, w którą zaangażowany jest podmiot prawa publicznego (tj. Narodowy Bank Pakistanu), upoważniający banki komercyjne do działań przedstawionych w art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (i) (tj. bezpośredniego przekazywania środków finansowych w formie pożyczek). Przedsiębiorstwo będące odbiorcą odnosi korzyść w postaci preferencyjnej stopy procentowej.

L 134/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

(159) Ponadto, uwzględniając powyższe ustalenia, subsydium

to można uznać za szczególne na mocy art. 4 ust. 4 lit. a) rozporządzenia podstawowego, ponieważ same przepisy prawa stanowią, w ramach kryteriów kwalifiko­ walności, że subsydium jest uwarunkowane wynikami eksportu.

a) Podstawa prawna

(167) Podstawę programu stanowi ustawa federalna nr 1

z 1979 r. o organizowaniu działalności przemysłowej. b) Kwalifikowalność

(160) W związku z powyższym przedmiotowe subsydium

(168) W celu skorzystania z programu wynikającego z wyżej

uznaje się za stanowiące podstawę dla środków wyrów­ nawczych. f) Kalkulacja kwoty subsydium

wymienionej ustawy federalnej konieczne jest uzyskanie pozwolenia przemysłowego wydawanego przez Minister­ stwo Finansów i Przemysłu.

(169) Zgodnie z art. 8 ustawy federalnej pozwolenia na reali­

(161) Kwotę

subsydium stanowiącego podstawę środków wyrównawczych oblicza się w kategoriach korzyści przy­ sporzonej odbiorcy, której istnienie stwierdzono w trakcie OD. Zgodnie z art. 6 lit. b) rozporządzenia podstawowego korzyść dla odbiorcy oblicza się na podstawie różnicy pułapu kredytu wyznaczonego przez bank centralny (Narodowy Bank Pakistanu) a stosowaną stopą procentową kredytów komercyjnych.

zację projektów przemysłowych mogą być przyznawane wyłącznie obywatelom ZEA lub przedsiębiorstwom, w których miejscowy kapitał posiada co najmniej 51 % udziałów, pod warunkiem że dyrektor zarządzający pochodzi z ZEA lub że zarząd składa się w większości z obywateli ZEA.

(170) Ponadto wyżej wymieniona ustawa federalna zawiera

(162) Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego tę

kwotę subsydium (licznik) odniesiono do obrotu uzyska­ nego z wywozu w trakcie OD, ponieważ subsydium jest uzależnione od wyników wywozu, nie było natomiast przyznawane w odniesieniu do ilości wytwarzanych, produkowanych, wywożonych lub transportowanych.

(163) Stopa subsydiowania ustalona w odniesieniu do tego

programu dla producenta eksportującego w trakcie OD wynosi 0,06 %. 3.2.2. Kwota subsydiów stanowiących podstawę dla środków wyrównawczych

(164) Tymczasowa kwota subsydiów stanowiących podstawę

środków wyrównawczych, zgodnie z przepisami rozpo­ rządzenia podstawowego, wyrażona ad walorem, w odniesieniu do jedynego współpracującego pakistań­ skiego producenta eksportującego wynosi 9,79 %. 3.3. Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.