Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 18

Strona 18 z 37

zbiór innych wymogów dotyczących kwalifikowalności, które strony powinny spełnić: wartość środków trwałych nie powinna być mniejsza niż 250 000 AED, liczba pracowników powinna wynosić co najmniej 10 osób, a wykorzystywana moc napędowa powinna przekraczać wartość 5 koni mechanicznych (art. 2). Zgodnie z innym wymogiem 25 % pracowników powinno być obywate­ lami ZEA, jednakże minister może podjąć decyzję o zwolnieniu z tego wymogu lub obniżeniu tego odsetka (art. 33). Zgodnie z art. 13 wniosek o pozwolenie na realizację projektu przemysłowego należy rozpatrzyć w świetle następujących elementów: przynależności projektu przemysłowego do krajowego programu rozwoju przemysłowego i umowy podpisanej z krajami arabskimi oraz wymogów w zakresie konsumpcji lokalnej. W odniesieniu do projektów, które spełniają wymogi określone w art. 13, są konkurencyjne i ukierunkowane na wywóz, art. 21 przewiduje szcze­ gólne pierwszeństwo w przyznawaniu korzyści.


(171) Na podstawie złożonego wniosku i przedstawionej odpo­

(165) Na podstawie informacji zawartych w skardze oraz odpo­

wiedzi udzielonych na pytania zawarte w kwestionariuszu Komisji dochodzeniem objęto poniższe programy, które wiązały się z domniemanym przyznawaniem subsydiów przez organ rządowy: I) Ustawa federalna nr 1 z 1979 r. II) Strefa wolnego handlu 3.3.1. Poszczególne programy I. Ustawa federalna nr 1 z 1979 r.

wiedniej dokumentacji właściwy komitet ministerstwa finansów i przemysłu zaleca ministrowi zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku. Zgodnie z art. 12 ustawy fede­ ralnej minister może podjąć decyzję o wydaniu lub odmowie wydania pozwolenia. c) Zastosowanie w praktyce

(172) Aby wniosek został objęty zakresem stosowania przed­

miotowego programu, wnioskodawca musi zachować zgodność z następującą procedurą: złożenie wniosku o pozwolenie przemysłowe do Ministerstwa Finansów i Przemysłu, przyznanie pozwolenia przemysłowego przez Ministerstwo, uzyskanie zgody na bezcłowy przywóz przez złożenie wniosku on-line.

(173) Właściwe ministerstwo ustanowiło elektroniczny system

(166) Program ten umożliwia bezcłowy przywóz surowców,

opakowań i dóbr inwestycyjnych po zerowych stawkach cła.

obsługi przemysłu do celów realizacji tego programu oraz opublikowało odpowiedni podręcznik użytkownika zawierający wskazówki dla osób korzystających z programu. Elektroniczny system obsługi przemysłu

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/39

jest systemem on-line wdrożonym przez ministerstwo. Z jednej strony umożliwia on użytkownikom bezpo­ średni dostęp do własnej odpowiedniej licencji, a z drugiej strony umożliwia Departamentowi Rozwoju Prze­ mysłu w Ministerstwie sprawowanie ogólnej kontroli nad programem oraz prowadzenie nadzoru nad sposobem korzystania z przywilejów przysługujących przedsiębior­ stwom.

(174) Każdy użytkownik programu posiada zastrzeżony dostęp

do systemu, w którym możliwy jest wgląd do wykazu surowców stosowanych w procesie produkcji realizo­ wanym w jego fabryce (nazwa pozycji, kod HS, jednostka miary, saldo całkowite (tj. ilość surowca wymienionego w danej pozycji) oraz pozostałe saldo (tj. pozostała ilość surowca, na którą przedsiębiorstwo może uzyskać zwol­ nienie celne)). Wniosek on-line należy złożyć dla każdej transakcji wywozowej w celu uzyskania specjalnego kodu, który umożliwia dokonanie odprawy celnej towarów w urzędzie celnym bez uiszczania należności celnych. Departament Rozwoju Przemysłu może odrzucić wniosek o przyznanie zwolnienia na surowce, jeżeli ilość określona we wniosku przekracza pozostałe saldo surowca wymienionego w danej pozycji. Może także odmówić przyznania zwolnienia na dobra inwesty­ cyjne, których nie obejmuje projekt przemysłowy. W tym przypadku decyzja zostaje podjęta na podstawie infor­ macji przedstawionych przez przedsiębiorstwo przy pierwszej rejestracji do programu. Po odrzuceniu wniosku zainteresowane przedsiębiorstwo może zapo­ znać się w systemie ze wszystkimi odnośnymi szczegó­ łowymi informacjami oraz uzasadnieniem odrzucenia, a także może podjąć odpowiednie działania w celu przedstawienia wymaganych wyjaśnień. d) Ustalenia wynikające z dochodzenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.