Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 19

Strona 19 z 37

skutecznego systemu weryfikacji. Organy stwierdziły, że przeprowadzają kontrole w elektronicznym systemie obsługi przemysłu oraz na podstawie dokumentacji, którą wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek przed­ stawić każdego roku w celu przedłużenia ważności ich pozwolenia (dokumentacja obejmuje informacje doty­ czące lokalnych pozwoleń przemysłowych, poddanych audytowi sprawozdań finansowych, danych na temat produkcji i sprzedaży itp.). Kontrole te polegają jednak na analizie informacji przedstawianych rocznie przez przedsiębiorstwa i porównywaniu z danymi dotyczącymi ich pierwszej rejestracji, a nie faktycznej produkcji. W rzeczywistości nie przedstawiono żadnych informacji potwierdzających, że na każdym etapie procedury władze posiadają wiedzę na temat faktycznych ilości składników procesu produkcji w odniesieniu do jedynego współpra­ cującego producenta eksportującego uzyskującego korzyści w ramach przedmiotowego programu. e) Wnioski


(178) Uwzględniając wszystkie powyższe ustalenia, przedmio­

(175) Podczas wizyty weryfikacyjnej ustalono, że jedyny współ­

pracujący producent eksportujący korzysta z ogólnego zwolnienia celnego na przywóz surowców, opakowań i dóbr inwestycyjnych bez jakichkolwiek warunków, takich jak późniejszy wywóz produktu końcowego. Prze­ pisy ustawowe ani przepisy wykonawcze, federalne ani lokalne, nie zawierają obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorstwo żadnego rodzaju rejestrów do celów późniejszej kontroli przeprowadzanej przez właściwe organy. przedsiębiorstwo musi złożyć wnioski w elektronicznym systemie obsługi przemysłu on-line, nie stwierdzono istnienia wytycznych, na podstawie których można uzasadnić decyzję o przyjęciu lub odrzu­ ceniu wniosku.

towy program uznaje się za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2) rozporządzenia podstawowego, ponieważ przewiduje on wkład finan­ sowy w postaci utraty dochodów państwa oraz przy­ sparza korzyści przedsiębiorstwu będącemu odbiorcą, gdyż umożliwia mu zwolnienie z przywozowych należ­ ności celnych. W tym kontekście należy zauważyć, że programu tego nie można uznać za dozwolony system zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji lub system zwrotu ceł za składniki zastępcze, ponieważ nie jest on zgodny z przepisami określonymi w załączniku I, szczególnie w lit. i), w załączniku II i w załączniku III do rozporządzenia podstawowego. Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich stwierdził, że w ZEA nie istnieją przepisy dotyczące zasad zwrotu ceł zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji.

(179) Ponadto program jest szczególny w rozumieniu art. 4

(176) Chociaż w celu dokonywania bezcłowego przywozu

(177) Ponadto organy przyznające nie posiadają wiedzy na

temat obecnego zużycia bezcłowych towarów będących składnikami procesu produkcji. W elektronicznym systemie obsługi przemysłu przedsiębiorstwo przedstawia tylko informacje dotyczące teoretycznego zużycia. W rzeczywistości od momentu pierwszej rejestracji w systemie organy przyznające przeprowadzają jedynie kontrole elektroniczne. Nie przedstawiono żadnych dowodów potwierdzających fakt, że kontroli i weryfikacji dokonuje się we wszystkich przypadkach. Ponadto rząd ZEA nie wdrożył w praktyce żadnego

ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego, biorąc pod uwagę, że dostęp do niego jest ograniczony do niektó­ rych przedsiębiorstw i nie istnieją obiektywne kryteria ograniczenia kwalifikowalności zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia podstawowego. Istotnie, w odniesieniu do wniosku on-line kryteria kwalifikowal­ ności stosowane przez organ przyznający w zakresie wyboru odbiorców programu stanowią zbiór wyraźnych i obiektywnych, chociaż dyskryminacyjnych, kryteriów (tj. pozwolenia mogą być przyznawane wyłącznie obywa­ telom ZEA lub przedsiębiorstwom, w których miejscowy kapitał posiada co najmniej 51 % udziałów, pod warun­ kiem że dyrektor zarządzający pochodzi z ZEA lub że zarząd składa się w większości z obywateli ZEA, a ponadto 25 % pracowników pochodzi z ZEA) oraz warunków, które nie są jasno określone (tj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.