Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 2

Strona 2 z 37

Aby Komisja mogła podjąć decyzję, czy konieczne są kontrole wyryw­ kowe, i w razie potrzeby dokonać doboru próby, wszyst­ kich producentów i importerów unijnych wezwano do zgłoszenia się do Komisji i przedstawienia określonych w zawiadomieniu o wszczęciu podstawowych informacji na temat ich działalności związanej z produktem objętym dochodzeniem w okresie objętym dochodze­ niem (1 lipca 2008 r. – 30 czerwca 2009 r.).

(4)

(8)

(1) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93. (2) Dz.U. C 208 z 3.9.2009, s. 7. (3) Dz.U. C 208 z 3.9.2009, s. 12.


Czternastu producentów unijnych przedstawiło wyma­ gane informacje i zgodziło się na włączenie ich do próby. Na podstawie informacji uzyskanych od współpracują­ cych producentów unijnych Komisja wybrała do próby pięciu producentów unijnych, których sprzedaż stanowi 65 % łącznej sprzedaży dokonanej przez wszystkich współpracujących producentów unijnych.

L 134/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

(9)

Ośmiu importerów przedstawiło wymagane informacje i zgodziło się na włączenie ich do próby. Na podstawie informacji uzyskanych od współpracujących importerów Komisja wybrała do próby dwóch importerów, których przywóz stanowi 83 % przywozu wszystkich współpra­ cujących importerów i 48 % całego przywozu z ZEA, Iranu i Pakistanu. Komisja przesłała kwestionariusze do władz krajów, których dotyczy postępowanie, producentów eksportują­ cych, objętych próbą producentów unijnych i objętych próbą importerów oraz do wszystkich zainteresowanych użytkowników i dostawców, jak również do tych, którzy zgłosili się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Odpowiedzi na pytania kwestionariusza otrzymano od władz krajów, których dotyczy postępowanie, jednego producenta eksportującego z Iranu i powiązanego z nim przedsiębiorstwa handlowego, od jednego produ­ centa eksportującego z Pakistanu i od jednego produ­ centa eksportującego ze Zjednoczonych Emiratów Arab­ skich, od pięciu objętych próbą producentów unijnych, jednego objętego próbą importera, dziesięciu użytkow­ ników unijnych i trzech dostawców surowców. Ponadto siedmiu współpracujących producentów unijnych dostar­ czyło wymagane ogólne dane do celów analizy szkody. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie infor­ macje uznane za niezbędne do wstępnego określenia subsydiowania, wynikającej z niego szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się w siedzibach następują­ cych władz państwowych: Rząd Iranu — Irańskie Ministerstwo Handlu, Biuro Przedstawiciel­ stwa Handlu, Teheran, Iran; — Irański Urząd Celny, Bandar-e Chomejni, Iran; Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich — Ministerstwo Gospodarki i Przemysłu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; — Urząd ds. inwestycji Ras Al-Chajma, rząd Ras AlChajma, Ras Al-Chajma, Zjednoczone Emiraty Arab­ skie;

(17) (15)

Producenci unijni — Novapet SA, Hiszpania — Equipolymers Srl, Włochy — UAB Orion Global PET (Indorama), Litwa — UAB Neo Group, Litwa Producenci eksportujący w Iranie — Shahid Tondguyan Petrochemical Co. (STPC) i powiązane z nim przedsiębiorstwa, Bandar-e Chomejni i Teheran; Producenci eksportujący w Pakistanie — Novatex Limited, Karaczi Producent eksportujący w Zjednoczonych Emiratach Arabskich — JBF RAK LLC, Ras Al-Chajma 1.3. Okres objęty dochodzeniem Dochodzenie dotyczące subsydiowania i powstałej szkody objęło okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”). 2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

PODOBNY

(10)

(11)

(12)

(13)

2.1. Produkt objęty postępowaniem

(16)

Produktem objętym postępowaniem jest politereftalan etylenu o liczbie lepkościowej 78 ml/g lub większej, zgodnie z normą ISO 1628-5, pochodzący z Iranu, Paki­ stanu i ZEA („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęty kodem CN 3907 60 20. PET jest produktem chemicznym powszechnie stoso­ wanym w przemyśle tworzyw sztucznych do produkcji butelek i arkuszy. Ponieważ ten rodzaj PET jest produktem jednorodnym, nie został on dalej podzielony na różne typy produktów. 2.2. Produkt podobny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.