Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 21

Strona 21 z 37

(186) Nie obowiązuje żadna specjalna zasada lub ograniczenie

kwalifikowalności w odniesieniu do zakładania przedsię­ biorstwa w SWH Ras Al-Chajma – każde przedsiębior­ stwo krajowe lub w pełni należące do kapitału zagranicz­ nego może zostać utworzone w SWH. c) Zastosowanie w praktyce

Emiratach Arabskich, w toku dochodzenia ustalono, że nie istnieją żadne jednolite ustawowe kryteria regulujące ustanawianie takich stref i zarządzanie nimi w ZEA. Nie zostały przedstawione żadne dowody, że wszystkie SWH w ZEA funkcjonują w zakresie takich samych ram regu­ lacyjnych oraz zgodnie z takimi samymi zasadami opera­ cyjnymi. Poważne wątpliwości powstały także w związku z pytaniem, czy możliwe jest ograniczenie kwalifikowal­ ności do założenia przedsiębiorstwa w SWH na podstawie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Na podstawie informacji przedstawionych przez strony można bowiem uznać, że niektóre SWH w ZEA są ukie­ runkowane wyłącznie na określone rodzaje działalności gospodarczej (np. wolna strefa motoryzacyjna w Dubaju, międzynarodowa strefa produkcji medialnej, wolna strefa centrum kwiatowego w Dubaju itp.).


(191) Jedyny współpracujący producent eksportujący korzystał

(187) Do najważniejszych korzyści związane z prowadzeniem

z bezcłowego przywozu dóbr inwestycyjnych. e) Wnioski

przedsiębiorstwa w SWH należy możliwość bezcłowego przywozu wszystkich pozycji (surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów, dóbr inwestycyjnych) oraz decydowania o strukturze własności przedsiębior­ stwa przy braku jakiegokolwiek warunku wstępnego narzuconego przez państwo. Jako kraj pochodzenia towarów produkowanych w SWH podaje się Zjedno­ czone Emiraty Arabskie. Po wywiezieniu z SWH na rynek krajowy ZEA towary są jednak traktowane jako

(192) Uwzględniając

powyższe ustalenia, przedmiotowy program należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2) rozporządzenia podstawowego, ponieważ przewiduje on wkład finan­ sowy w postaci utraty dochodów państwa oraz przy­ sparza korzyści przedsiębiorstwu będącemu odbiorcą.

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/41

(193) Ponadto program jest szczególny w rozumieniu art. 4

ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego, ponieważ do takich korzyści dostęp mają tylko przedsiębiorstwa w SWH, tj. dostęp do subsydiów jest ograniczony do przedsiębiorstw posiadających określoną lokalizację objętą systemem SWH. Co więcej, w toku dochodzenia ustalono, że przyznanie statusu SWH w ZEA jest dyskre­ cjonalne i nie podlega neutralnym lub obiektywnym kryteriom, jak przewiduje art. 4 ust. 2 lit. b). Biorąc pod uwagę brak przepisów federalnych regulujących ustanawianie SWH i zarządzanie nimi w ZEA, każdy z organów przyznających w siedmiu emiratach tworzą­ cych ZEA udziela dostępu do takich stref według włas­ nych zasad. Ponieważ w emiracie Ras Al-Chajma nie są jednak dostępne żadne przepisy lub wytyczne, właściwy organ decyduje na zasadzie swobodnego uznania, które przedsiębiorstwo może zostać uprawnione do wejścia do SWH.

(198) Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego

tę kwotę subsydium odniesiono (jako licznik) do całko­ witego obrotu uzyskanego ze sprzedaży w trakcie OD, ponieważ przyznanie korzyści nie jest uzależnione od wyników wywozu. subsydiowania ustalona odniesieniu do tego programu dla producenta eksportującego w trakcie OD wynosi 0,11 %.

(199) Stopa

3.3.2. Kwota subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych

(200) Kwota

subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych, zgodnie z przepisami rozporządzenia podstawowego, wyrażona ad valorem, w odniesieniu do jedynego współpracującego producenta eksportującego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosi 5,13 %. 4. SZKODA 4.1. Produkcja unijna i przemysł unijny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.