Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 22

Strona 22 z 37

(194) Ponadto korzyści wynikającej z niezapłacenia należności

celnych z tytułu przywozu dóbr inwestycyjnych nie można uznać za dozwolony system zwrotu ceł zapłaco­ nych za składniki procesu produkcji, ponieważ dotyczy ona dóbr inwestycyjnych, które nie są zużywane w procesie produkcji i z tego powodu nie wchodzą w zakres dozwolonego systemu zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji określonego w załączniku I lit. i) do rozporządzenia podstawowego.

(201) W trakcie OD produkt podobny wytwarzało 17 produ­


centów w Unii. Produkcję tych producentów uznaje się zatem za produkcję unijną w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(202) Z tych 17 producentów w toku dochodzenia współpra­ (195) W związku z powyższym przedmiotowe subsydium

uznaje się za stanowiące podstawę środków wyrównaw­ czych.

f) Obliczenie kwoty subsydium

(196) Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwo prowadziło dzia­

łalność w SWH od daty jej ustanowienia do maja 2008 r., przy czym proces produkcji PET rozpoczął się we wrześniu 2007 r., a od stycznia 2008 r. przedsiębior­ stwo prowadziło jego produkcję na podstawie wstępnego pozwolenia przemysłowego przewidzianego w ustawie federalnej nr 1 z 1979 r., należy uznać, że subsydium przysługujące w trakcie OD dotyczy jedynie bezcłowego przywozu dóbr inwestycyjnych.

cowało 12 producentów. Ustalono, że tych 12 produ­ centów stanowi znaczną część, w tym przypadku ponad 80 %, całkowitej unijnej produkcji produktu podobnego. Dlatego też tych 12 współpracujących producentów stanowi przemysł unijny w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 6 rozporządzenia podstawo­ wego i będą oni zwani dalej „przemysłem unijnym”. Pozostali producenci unijni będą zwani dalej „innymi producentami unijnymi”. Ci inni producenci unijni nie poparli aktywnie skargi ani nie zgłosili wobec niej sprze­ ciwu.

(203) Stwierdzono, że rynek PET w UE cechuje się względnie

(197) Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia podstawowego

kwotę subsydium obliczono na podstawie niezapłaco­ nych należności celnych od przywożonych dóbr inwe­ stycyjnych, rozłożonych na okres 15 lat, który odpo­ wiada minimalnemu okresowi amortyzacji ustalonemu we wszystkich trzech krajach, których dotyczy niniejsze dochodzenie, w odniesieniu do sektora objętego postę­ powaniem. Zgodnie z utrwaloną praktyką obliczona w ten sposób kwota, którą można przypisać do OD, została dostosowana poprzez dodanie odsetek za ten okres, aby odzwierciedlała całkowitą wartość korzyści odniesionej w tym czasie. Uznano, że do tego celu właściwe jest zastosowanie komercyjnej stopy procen­ towej obowiązującej w ZEA w trakcie OD.

dużą liczbą producentów należących zwykle do więk­ szych grup, których siedziby mieszczą się poza UE. Obecnie rynek przechodzi proces konsolidacji, w związku z czym odnotowano ostatnio szereg przy­ padków przejęcia i zamknięcia. Na przykład od 2009 r. zamknięto zakłady produkujące PET Tergal Fibers (Francja), Invista (Niemcy) i Artenius (Zjednoczone Króle­ stwo), podczas gdy Indorama przejęła byłe zakłady Eastman w Zjednoczonym Królestwie i Niderlandach.

(204) Jak wskazano powyżej w motywie (8), dokonano doboru

próby obejmującej pięciu indywidualnych producentów, których sprzedaż stanowi 65 % sprzedaży wszystkich współpracujących producentów unijnych. Jedno przedsię­ biorstwo nie mogło dostarczyć wszystkich wymaganych danych, wskutek czego próbę trzeba było odpowiednio zmniejszyć do czterech przedsiębiorstw, których sprzedaż stanowi 47 % sprzedaży wszystkich współpra­ cujących producentów.

L 134/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

4.2. Konsumpcja w Unii

(205) Konsumpcję w Unii określono na podstawie wielkości sprzedaży przemysłu unijnego na rynku Unii,

danych dotyczących wielkości przywozu dla rynku UE uzyskanych z Eurostatu i, w odniesieniu do innych producentów unijnych, na podstawie szacunków dokonanych w oparciu o skargę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.