Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 26

Strona 26 z 37

Tabela 10

2006 2007 2008 OD

Cena jednostkowa na rynku UE (EUR/t) Wskaźnik (2006=100)

Źródło: odpowiedzi na pytania kwestionariusza i skarga

1 110 100

1 105 100

1 111 100

977 88

(229) Jak wskazano powyżej, ceny sprzedaży przemysłu unijnego zostały podcięte przez przywóz subsy­

diowany z krajów, których dotyczy postępowanie.

i) Wielkość marginesu subsydiowania i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu i subsydiowaniu


(230) Wpływu rzeczywistego marginesu subsydiowania na przemysł unijny nie można uznać za nieistotny,

jeżeli uwzględni się wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z krajów, których dotyczy postępo­ wanie. Należy przypomnieć, że od 2000 r. obowiązują środki antydumpingowe w odniesieniu do przywozu PET z Indii, Indonezji, Republiki Korei, Malezji, Tajwanu i Tajlandii oraz od 2004 r. z Chińskiej Republiki Ludowej. Od 2000 r. istniały również środki wyrównawcze dotyczące przy­ wozu z Indii. Ze względu na fakt, że w okresie badanym w ramach niniejszego dochodzenia udział w rynku przemysłu unijnego zmniejszył się i zwiększyły się jego straty, nie można stwierdzić żadnej rzeczywistej poprawy sytuacji po wcześniejszym dumpingu i subsydiowaniu. Uważa się również, że produkcja unijna pozostaje podatna na szkodliwy wpływ subsydiowanego przywozu na rynek unijny.

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/47

4.4.2. Elementy mikroekonomiczne a) Zapasy

(231) Stan zapasów producentów objętych próbą na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się

o 22 % między rokiem 2006 a OD. Zauważono, że zapasy stanowią poniżej 5 % rocznej produkcji, a zatem znaczenie tego wskaźnika dla celów analizy szkody jest ograniczone.

Tabela 11

Sample 2006 2007 2008 OD

Stan zapasów na koniec okresu sprawoz­ dawczego (w tonach) Wskaźnik (2006=100)

Źródło: odpowiedzi na pytania kwestionariusza

61 374

57 920

46 951

47 582

100

94

77

78

b) Wynagrodzenia

(232) Roczny koszt pracy wzrósł o 11 % w latach 2006-2007, a następnie spadł w 2008 r. o 2 punkty

procentowe w porównaniu z 2007 r. i w OD o kolejne 9 punktów procentowych w porównaniu z 2008 r., osiągając taki sam poziom co w 2006 r. W ujęciu ogólnym koszty pracy pozostały zatem stabilne.

Tabela 12

Próba 2006 2007 2008 OD

Roczny koszt pracy (w EUR) Wskaźnik (2006=100)

Źródło: odpowiedzi na pytania kwestionariusza

27 671 771 100

30 818 299 111

30 077 380 109

27 723 396 100

c) Rentowność i zwrot z inwestycji

(233) W okresie objętym postępowaniem rentowność sprzedaży produktu podobnego prowadzonej przez

producentów objętych próbą na rynku UE na rzecz klientów niepowiązanych, wyrażona jako odsetek sprzedaży netto, pozostała ujemna, a nawet spadła z – 6,9 % do – 7,5 %. Uściślając, sytuacja produ­ centów objętych próbą pod względem rentowności poprawiła się w 2007 r., gdy straty netto stanowiły jedynie – 1,5 % sprzedaży netto, ale w 2008 r. straty wzrosły gwałtownie do – 9,3 %. Sytuacja uległa nieznacznej poprawie w OD.

Tabela 13

Próba 2006 2007 2008 OD

Rentowność UE (% sprzedaży netto) Index (2006=-100) ROI (zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji) Index (2006=-100)

Źródło: odpowiedzi na pytania kwestionariusza

– 6,9 % – 100 – 9,6 %

– 1,5 % – 22 – 3,1 %

– 9,3 % – 134 – 16,8 %

– 7,5 % – 108 – 12,3 %

– 100

– 32

– 175

– 127

L 134/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

(234) Zwrot z inwestycji („ROI”), wyrażony jako zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto

inwestycji, w znacznym stopniu odpowiadał tendencji dotyczącej rentowności. Wzrósł z poziomu – 9,6 % w 2006 r. do – 3,1 % w 2007 r. Następnie spadł do – 16,8 % w 2008 r. i ponownie wzrósł w OD do – 12,3 %. W ujęciu ogólnym zwrot z inwestycji pozostał ujemny, a w badanym okresie pogorszył się o 2,7 punktu procentowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.