Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 27

Strona 27 z 37

d) Przepływ środków pieniężnych i zdolność do pozyskiwania kapitału

(235) Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w 2006 r. miał wartość ujemną

równą 18,5 mln EUR. W 2007 r. znacznie się poprawił i uzyskał wartość dodatnią równą 19,5 mln EUR, ale w 2008 r. bardzo się pogorszył (– 42 mln EUR), a następnie osiągnął wartość ujemną równą – 11 mln EUR w OD. W ujęciu ogólnym przepływ środków pieniężnych w badanym okresie poprawił się, chociaż pozostał ujemny.


(236) Nie było oznak trudności w pozyskiwaniu kapitału ze strony przemysłu unijnego, głównie z uwagi

na fakt, że niektórzy producenci połączyli się w większe grupy.

Tabela 14

Próba 2006 2007 2008 OD

Przepływ środków pieniężnych (w EUR) Wskaźnik (2006=100)

Źródło: odpowiedzi na pytania kwestionariusza

– 18 453 130 – 100

19 478 426 206

– 42 321 103 – 229

– 11 038 129 – 60

e) Inwestycje

(237) Roczne inwestycje przedsiębiorstw objętych próbą w produkcję produktu podobnego zmalały o 34 %

w latach 2006-2007, o kolejne 59 punktów procentowych w latach 2007-2008, a następnie w OD zmniejszyły się nieznacznie w porównaniu z 2008 r. W ujęciu ogólnym w badanym okresie inwe­ stycje zmniejszyły się o 96 %. Ostry spadek inwestycji można częściowo wyjaśnić faktem, że w latach 2006 i 2007 w celu zwiększenia mocy produkcyjnych dokonano zakupów nowych linii produkcyj­ nych.

Tabela 15

Próba 2006 2007 2008 OD

Inwestycje netto (w EUR) Wskaźnik (2006=100)

Źródło: odpowiedzi na pytania kwestionariusza

98 398 284 100

64 607 801 66

6 537 577 7

4 298 208 4

4.5. Wnioski dotyczące szkody

(238) Analiza danych makroekonomicznych pokazuje, że producenci unijni w okresie badanym zmniejszyli

swoją produkcję i sprzedaż. Chociaż odnotowany spadek nie był sam w sobie radykalny, należy przyjrzeć mu się w kontekście zwiększonego popytu między rokiem 2006 i OD, który spowodował spadek udziału producentów unijnych w rynku o 10 punktów procentowych do 75 %.

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/49

(239) Jednocześnie odpowiednie wskaźniki mikroekonomiczne pokazują wyraźne pogorszenie sytuacji

gospodarczej producentów unijnych objętych próbą. Rentowność i zwrot z inwestycji pozostały ujemne i w ujęciu ogólnym zmniejszyły się dodatkowo między rokiem 2006 i OD. Przepływ środków pieniężnych, pomimo ogólnych pozytywnych zmian, w OD również pozostał ujemny.

(240) W związku z powyższym stwierdza się tymczasowo, że przemysł unijny odniósł istotną szkodę

w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

5. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY 5.1. Wprowadzenie

(241) Zgodnie z art. 8 ust. 5 i art. 8 ust. 6 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy przywóz

subsydiowany przyniósł szkodę przemysłowi unijnemu w stopniu umożliwiającym jej klasyfikację jako istotną. Znane czynniki inne niż subsydiowany przywóz, które mogły w tym samym czasie przynieść szkodę przemysłowi unijnemu, zostały również zbadane w celu upewnienia się, że szkody wyrządzonej przez te czynniki nie można przypisać subsydiowanemu przywozowi.

5.2. Wpływ subsydiowanego przywozu

(242) Między rokiem 2006 a OD wielkość subsydiowanego przywozu produktu objętego postępowaniem

wzrosła ponad pięciokrotnie do 304 200 ton, a jego udział w rynku wzrósł o prawie 8 punktów procentowych (z 2,1 % do 10,2 %). Jednocześnie przemysł unijny stracił około 10 punktów procen­ towych udziału w rynku (z 84,9 % do 72,1 %). Średnia cena w ramach tego przywozu zmalała między rokiem 2006 a OD i pozostała niższa od średniej ceny stosowanej przez producentów unijnych.

(243) Jak wskazano powyżej w motywie (217) podcięcie cenowe spowodowane przez przywóz subsydio­

wany wynosiło średnio 3,2 %. Nawet jeżeli podcięcie cenowe wynosiło poniżej 4 %, nie można uznać go za nieznaczne, z uwagi na fakt, że PET jest towarem, a konkurencja odbywa się głównie poprzez cenę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.