Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 28

Strona 28 z 37

(244) Irański eksporter twierdził, że przywóz PET z Iranu nie mógł wyrządzić unijnemu przemysłowi

istotnej szkody ze względu na to, że poziom tego przywozu tylko nieznacznie przekraczał próg de minimis dla przywozu. W OD przywóz z Iranu, mając udział w rynku w wysokości 1,9 %, przekraczał jednak próg de minimis określony w rozporządzeniu podstawowym. Ponadto ceny towarów przywożonych z Iranu podcinały ceny sprzedaży przemysłu unijnego. W świetle powy­ ższego odrzuca się argument podniesiony przez eksportera z Iranu


(245) Biorąc pod uwagę podcięcie cenowe w stosunku do przemysłu unijnego przez przywóz z krajów,

których dotyczy postępowanie, uznaje się, że ten subsydiowany przywóz wywierał zniżkowa presję na ceny, uniemożliwiając przemysłowi unijnemu utrzymanie cen sprzedaży na poziomie koniecznym do pokrycia jego kosztów i osiągnięcia zysku. W związku z tym uznaje się, że istnieje związek przyczynowy między przedmiotowym przywozem a szkodą poniesioną przez przemysł unijny.

5.3. Wpływ innych czynników 5.3.1. Działalność wywozowa przemysłu unijnego

(246) Jedna zainteresowana strona twierdziła, że szkodę spowodowała słaba aktywność wywozowa produ­

centów unijnych. Jak można zaobserwować w poniższej tabeli wielkość wywozu przemysłu unijnego wzrosła w badanym okresie o 11 %. Poziom cen eksportowych obniżył się w tym samym okresie o 10 %, co dało stałą wartość sprzedaży eksportowej w badanym okresie. W związku z tym nic nie wskazuje na to, aby wynik wywozu przyczynił się do szkody poniesionej przez przemysł unijny.

L 134/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

Tabela 16

Przemysł unijny 2006 2007 2008 OD

Sprzedaż eksportowa (w tonach) Wskaźnik (2006=100) Sprzedaż eksportowa (w EUR) Wskaźnik (2006=100) Cena eksportowa (EUR/tonę)

Źródło: odpowiedzi na pytania kwestionariusza

25 677 100 28 473 679 100 1 109

24 103 94 27 176 204 95 1 128

23 414 91 25 109 209 88 1 072

28 504 111 28 564 676 100 1 002

(247) Inna zainteresowana strona twierdziła, że ceny unijnego przemysłu na rynku UE były sztucznie

zawyżone. Według tej zainteresowanej strony dowodzi tego fakt, że ceny na rynku UE pozostały stabilne, podczas gdy ceny sprzedaży eksportowej spadły. Dochodzenie wykazało jednak, że średnie roczne ceny sprzedaży unijnego przemysłu na rynku UE spadły o 12 % w okresie badanym, równo­ ległe do spadku cen wywozu w tym samym okresie. Argument ten zostaje zatem odrzucony.

5.3.2. Przywóz z państw trzecich a) Republika Korei

(248) Republika Korei podlega cłom antydumpingowym od 2000 r. Dwa przedsiębiorstwa koreańskie są

jednak objęte stawką celną 0 %, a podczas dochodzenia ustalono, że przywóz z Republiki Korei pozostaje na wysokim poziomie, znacznie wzrastając w badanym okresie. Przywóz z Korei wzrósł o prawie 150 % miedzy rokiem 2006 a OD, a odpowiadający mu udział w rynku wzrósł z 3,5 % w 2006 r. do 7,7 % w OD.

Tabela 17

2006 2007 2008 OD

Wielkość przywozu z Korei Południowej (w tonach) Wskaźnik (2006=100) Udział przywozu z Korei Południowej w rynku Cena importowa (EUR/tonę)

Źródło: Eurostat

94 023

130 994

177 341

231 107

100 3,5 %

139 4,5 %

189 6,2 %

246 7,7 %

1 084

1 071

1 063

914

(249) Średnia cena w przywozie z Korei pozostała ogólnie nieco poniżej średnich cen producentów

unijnych. Koreańskie ceny były jednak wyższe od średnich cen z krajów, których dotyczy postępo­ wanie. W związku z tym, chociaż nie można wykluczyć, że przywóz z Republiki Korei przyczynił się do szkody poniesionej przez przemysł unijny, jego wkład był ograniczony i uznaje się, że nie naruszył ustalonego związku przyczynowego odnoszącego się do subsydiowanego przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.