Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 29

Strona 29 z 37

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/51

(250) Irański eksporter twierdził, że wzrost przywozu z Iranu był spowodowany spadkiem przywozu

z Korei Południowej, nie odbył się zatem kosztem europejskich producentów. Dane Eurostatu wska­ zują jednak na równoległy, stały wzrost przywozu z obu państw w okresie badanym. Nie można zatem stwierdzić, by przywóz z Iranu wyłącznie zastępował przywóz z Korei Południowej. b) Inne kraje

(251) Przywóz z innych krajów odbywał się średnio po znacznie wyższych cenach od średnich cen


sprzedaży producentów unijnych. Ponadto udział tego przywozu w rynku w badanym okresie zmalał. W związku z tym przywozu tego nie uznaje się za możliwą przyczynę szkody poniesionej przez przemysł unijny.

Tabela 18

2006 2007 2008 OD

Wielkość przywozu z innych krajów (w tonach) Wskaźnik (2006=100) Udział przywozu z innych krajów w rynku Cena importowa (EUR/tonę)

Źródło: Eurostat

259 438

296 418

185 286

210 772

100 9,6 % 1 176

114 10,1 % 1 144

71 6,5 % 1 194

81 7,0 % 1 043

5.3.3. Konkurencja ze strony niewspółpracujących producentów w Unii

(252) Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że szkodę poniesioną przez przemysł unijny spowodo­

wała konkurencja ze strony niewspółpracujących producentów w Unii. Pięciu producentów unijnych nie współpracowało w niniejszym postępowaniu. Jeden z nich zaprzestał produkcji już w OD, podczas gdy dwóch innych zaprzestało jej wkrótce po nim. Wielkość sprzedaży niewspółpracujących producentów oszacowano na podstawie informacji przedstawionych w skardze. Na podstawie dostęp­ nych informacji wydaje się, że udział tych producentów w rynku zmalał z 20,5 % w 2006 r. do 16 % w OD. W ramach dochodzenia nie wskazano żadnego dowodu, że zachowanie tych producentów naruszyło związek przyczynowy między subsydiowanym przywozem a ustaloną szkodą poniesioną przez przemysł unijny.

Tabela 19

Niewspółpracujący producenci w UE 2006 2007 2008 OD

Sprzedaż w UE (w tonach) Wskaźnik (2006=100) Udział w rynku

Źródło: skarga

554 329 100 20,5 %

493 363 89 16,8 %

356 581 64 12,4 %

478 282 86 16,0 %

5.3.4. Pogorszenie koniunktury gospodarczej

(253) Kryzys finansowy i gospodarczy z 2008 r. spowodował wzrost rynku wolniejszy od oczekiwanego

i inny niż wzrost występujący zazwyczaj, w porównaniu z początkiem lat 2000, gdy można było zaobserwować roczne stopy wzrostu wynoszące około 10 %. W 2008 r. po raz pierwszy wystąpiło zmniejszenie popytu na PET. Miało ono wyraźny wpływ na ogólne wyniki przemysłu unijnego.

L 134/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

(254) Większy przywóz subsydiowany z krajów, których

dotyczy postępowanie, powodujący podcięcie cenowe w stosunku do przemysłu unijnego, zaostrzył jeszcze negatywny wpływ pogorszenia koniunktury gospodarczej i zmniejszenia popytu. Nawet jeżeli uzna się więc, że pogorszenie koniunktury gospodarczej przyczyniło się do szkody w okresie rozpoczynającym się w ostatnim kwartale 2008 r., w żaden sposób nie umniejsza to znaczenia szkodliwych skutków taniego subsydiowanego przywozu na rynek UE przez cały okres badany. Nawet w sytuacji malejącej sprzedaży przemysł unijny powinien być w stanie utrzymać możliwy do przyjęcia poziom cen i ograniczyć w ten sposób negatywny wpływ jakiegokol­ wiek spadku we wzroście konsumpcji, ale jedynie przy braku nieuczciwej konkurencji ze strony taniego przy­ wozu na rynku.

5.3.6. Integracja pionowa

(260) Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że szkodę

poniesioną przez przemysł unijny spowodował fakt, że wielu producentów unijnych nie jest zintegrowanych pionowo (pod względem produkcji PTA), a zatem znaj­ duje się w niekorzystnej sytuacji pod względem kosztów w stosunku do eksporterów zintegrowanych. Zweryfiko­ wane dane przekazane przez producentów unijnych objętych próbą nie pokazały znaczącej współzależności między integracją pionową produkcji PTA a wynikami gospodarczymi producentów unijnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.