Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 30

Strona 30 z 37

(261) W związku z tym stwierdza się, że brak integracji

pionowej produkcji PTA nie przyczynił się do szkody poniesionej przez przemysł unijny.

(255) Pogorszenie koniunktury gospodarczej nie ma również

żadnego wpływu na szkodę poniesioną i zauważoną już przed ostatnim kwartałem 2008 r.

5.4. Wnioski w sprawie związku przyczynowego

(262) Na podstawie zbieżności czasowej z jednej strony

(256) W związku z tym pogorszenie koniunktury gospodarczej


należy uznać za element, który przyczynił się do szkody poniesionej przez przemysł unijny dopiero począwszy od ostatniego kwartału 2008 r., a z uwagi na jego światowy charakter nie można go uznać za możliwy przyczynę naruszającą związek przyczynowy między szkodą ponie­ sioną przez przemysł unijny a subsydiowanym przy­ wozem z krajów, których dotyczy postępowanie.

wzrostu przywozu subsydiowanego z krajów, których dotyczy postępowanie, wzrostu udziału w rynku i stwierdzonego podcięcia cenowego oraz z drugiej strony pogorszenia sytuacji producentów unijnych nasuwa się wniosek, że subsydiowany przywóz spowo­ dował istotną szkodę dla przemysłu unijnego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia podstawo­ wego.

(263) Analizie poddano inne czynniki, ale uznano, że nie naru­

5.3.5. Położenie geograficzne

(257) Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że szkodę

poniesioną przez przemysł wspólnotowy spowodowała przede wszystkim niekorzystna lokalizacja przynajmniej niektórych producentów unijnych (tj. daleko od portu, przez co ponoszą dodatkowe zbędne koszty transportu surowców i produktu końcowego).

(258) W odniesieniu do powyższego argumentu uznaje się, że

położenie w miejscu, do którego nie ma łatwego dostępu względnie tańszymi środkami transportu jest w pewnym stopniu niekorzystne pod względem kosztów dostawy zarówno surowców od dostawców, jak i produktu końcowego do klientów. Jednak dochodzenie i zweryfikowane dane przekazane przez producentów unijnych objętych próbą (dwóch z nich ma siedzibę blisko portu i dwóch w głębi kraju) nie pokazały znaczącej współzależności między położeniem geogra­ ficznym a wynikami gospodarczymi producentów unij­ nych. W rzeczywistości ustaloną szkodę ponieśli również producenci mający siedzibę blisko portu.

szają one związku przyczynowego między skutkami subsydiowanego przywozu a szkodą poniesioną przez przemysł unijny. Przywóz z Republiki Korei mógł przy­ czynić się do szkody poniesionej przez przemysł unijny, ale z uwagi na niewielką różnicę w cenie między tym przywozem a ceną na rynku Unii uznaje się, że nie narusza on ustalonego związku przyczynowego z subsydiowanym przywozem z krajów, których dotyczy postępowanie. Z uwagi na malejący udział w rynku i wysoki poziom cen nie ma dowodu, że przywóz z innych państw trzecich przyczynił się do szkody ponie­ sionej przez przemysł unijny. Ponadto żaden z innych znanych czynników, tj. wyniki wywozu realizowanego przez przemysł unijny, konkurencja ze strony innych producentów unijnych, pogorszenie koniunktury gospo­ darczej, położenie geograficzne i brak integracji pionowej, nie przyczynił się do szkody poniesionej przez przemysł unijny w zakresie, w jakim naruszałoby to związek przyczynowy.

(264) Na podstawie powyższej analizy, która we właściwy

(259) W związku z tym stwierdza się, że położenie geogra­

ficzne nie przyczyniło się istotnie do szkody poniesionej przez przemysł unijny.

sposób wyodrębniła i oddzieliła skutki wszystkich znanych czynników mających wpływ na sytuację prze­ mysłu unijnego od szkodliwych skutków subsydiowa­ nego przywozu, stwierdza się tymczasowo, że przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie, wyrządził istotną szkodę przemysłowi unijnemu w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.