Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 31

Strona 31 z 37

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/53

6. INTERES UNII

(265) Zgodnie

(271) Ta sama zainteresowana strona twierdziła, że żadne

z art. 31 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy pomimo sformułowania wniosków o subsydiowaniu, szkodach i związku przyczynowym istnieją jakiekolwiek istotne powody, aby stwierdzić, że wprowadzenie odpowiednich środków w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Unii. W tym celu oraz zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja rozważyła prawdopodobny wpływ możliwych środków na wszystkie zaangażowane strony, jak również prawdopodobne skutki zaniechania przyjęcia środków. rozesłała kwestionariusze do niezależnych importerów, dostawców surowców, użytkowników i ich zrzeszeń. Ogółem wysłano ponad 50 kwestionariuszy, ale w wyznaczonym terminie otrzymano zaledwie 13 odpowiedzi. Ponadto 22 użytkowników zgłosiło się później, w trakcie postępowania. Przesłali oni pisma, w których wyrazili swój sprzeciw wobec wszelkich możliwych środków w tej sprawie. 6.1. Interes przemysłu unijnego i innych produ­ centów unijnych


środki nie mogą zmienić strukturalnej przewagi konku­ rencyjnej przemysłu produkującego PET w Azji i na Środkowym Wschodzie nad przemysłem produkującym PET w UE. Argument ten nie został jednak poparty dostatecznymi dowodami. Należy zauważyć, że niektórzy spośród producentów unijnych objętych próbą, którzy są zintegrowani pionowo, są także w trudnej sytuacji finan­ sowej. Ponadto, nawet gdy występowały możliwe prze­ wagi konkurencyjne (na przykład ze względu na tańszy dostęp do surowców), producenci eksportujący nadal otrzymywali subsydia stanowiące podstawę środków wyrównawczych.

(266) Komisja

(272) W związku z powyższym stwierdza się tymczasowo, że

wprowadzenie środków wyrównawczych w oczywisty sposób leżałoby w interesie przemysłu unijnego.

6.2. Interes niepowiązanych importerów w Unii

(273) Jak wskazano powyżej, zastosowano kontrolę wyryw­

(267) Oczekuje

się, że nałożenie środków na przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie, zapobiegnie dalszym zakłóceniom na rynku i tłumieniu cen oraz przywróci uczciwą konkurencję. To z kolei powinno pozwolić na poprawę sytuacji przemysłu unijnego poprzez wzrost cen, wielkości sprzedaży i udziału w rynku.

(268) W przypadku braku środków oczekuje się, że nadal

kową w stosunku do niepowiązanych importerów i spośród dwóch przedsiębiorstw objętych próbą tylko jeden podmiot importujący (Global Services International – G.S.I.) w pełni współpracował w ramach niniejszego dochodzenia, przedstawiając odpowiedź na kwestiona­ riusz. Przywóz zadeklarowany przez podmiot współpra­ cujący stanowi dużą część całego przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie, w OD. Zamówienia na przywóz PET stanowią większość działalności G.S.I. Biorąc pod uwagę, że podmiot ten działa na zasadzie prowizji, nałożenie jakichkolwiek ceł nie powinno mieć znaczącego wpływu na jego wyniki, ponieważ ewen­ tualny wzrost faktycznych cen importowych pokryją prawdopodobnie jego klienci.

będzie wzrastał przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie, po niskich cenach powodujących podcięcie cenowe w stosunku do przemysłu unijnego. W takim przypadku przemysł unijny nie będzie miał możliwości poprawy swojej sytuacji. Biorąc pod uwagę złą sytuację finansową przemysłu unijnego, można się spodziewać większej liczby zamknięć zakładów, co spowoduje spadek zatrudnienia.

(274) Żaden inny importer nie przedstawił odpowiednich

(269) Nie istnieją żadne przesłanki świadczące o tym, że inte­

informacji. Biorąc pod uwagę, że nie zaprzestano przy­ wozu z innych krajów, w których obowiązują obecnie środki antydumpingowe lub wyrównawcze, oraz że możliwy jest przywóz z krajów, które nie dotyczą żadne środki ochrony handlu (np. Oman, Stany Zjedno­ czone, Brazylia), uznaje się, że importerzy mogą przy­ wozić produkty z tych krajów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.