Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 32

Strona 32 z 37

resy innych producentów w Unii, którzy nie współpra­ cowali aktywnie w ramach dochodzenia, są odmienne od interesów przemysłu unijnego.

(275) W związku z powyższym stwierdza się tymczasowo, że

(270) Irańskie przedsiębiorstwo twierdziło, że wprowadzenie

wprowadzenie środków tymczasowych nie będzie miało żadnego znaczącego negatywnego wpływu na interesy importerów w UE.

środków nie pomogłoby unijnemu przemysłowi, ponieważ doprowadziłoby wyłącznie do nowych inwe­ stycji w innych państwach eksportujących. Nie można zaakceptować tego argumentu, ponieważ przy takim założeniu nigdy nie można byłoby wprowadzać środków wyrównawczych w odniesieniu do produktów, w przypadku których inwestycje mogą być przesunięte do innych państw. Oznaczałoby to także odmowę ochrony przed nieuczciwym handlem tylko z powodu możliwości pojawienia się nowych konkurentów z innych państw trzecich.


6.3. Interesy dostawców surowców w Unii

(276) Trzech dostawców surowców (dwóch dostawców PTA

i jeden dostawca MEG) współpracowało w ramach dochodzenia, przedstawiając odpowiedź na kwestiona­ riusz w wyznaczonym terminie. Liczba pracowników tych dostawców zatrudnionych w zakładach europejskich i zaangażowanych w produkcję PTA/MEG wynosiła około 700 osób.

L 134/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

(277) Współpracujący producenci PTA odpowiadają około

50 % zakupów PTA dokonywanych przez producentów unijnych objętych próbą. Producenci PTA są silnie zależni od sytuacji producentów PET, którzy są ich głów­ nymi klientami. Niskie ceny PET przekładają się na niskie ceny PTA oraz niższe marże dla producentów PTA. Należy zauważyć, że trwa dochodzenie antydumpingowe i antysubsydyjne w odniesieniu do przywozu PTA pochodzącego z Tajlandii, co oznacza, że unijni produ­ cenci PTA mogą być również narażeni na nieuczciwą konkurencję ze strony przywozu z Tajlandii. W związku z powyższym uznaje się, że zastosowanie środków wobec subsydiowanego przywozu PET będzie korzystne dla producentów PTA.

(282) Można zatem wyróżnić dwie grupy użytkowników:

— przetwórcy lub wytwórcy butelek – którzy kupują PET bezpośrednio od producentów, przetwarzają go na preformy (lub butelki) i sprzedają do dalszego przetwarzania (lub napełnienia), oraz — rozlewnie – które kupują PET dla wytwórców butelek/przetwórców („hard tolling”), którym zleciły podwykonawstwo lub negocjują cenę, za jaką taki przetwórca lub wytwórca butelek zakupi PET („soft tolling”). a) Przetwórcy

(283) Producenci preform są głównymi użytkownikami tzw.

(278) Jeżeli chodzi o współpracującego dostawcę MEG, MEG

stanowi mniej niż 10 % jego całkowitego obrotu. Należy zauważyć w odniesieniu do MEG, że PET nie jest ani jedynym, ani nawet głównym z możliwych zastosowań MEG, zaś producenci MEG są w mniejszym stopniu uzależnieni od sytuacji w przemyśle PET. Trudności w przemyśle PET mogą jednak wywierać pewien ograni­ czony wpływ na dostawców MEG, przynajmniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

(279) W związku z powyższym stwierdza się tymczasowo, że

nałożenie środków na subsydiowany przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie, leżałoby w interesie dostawców surowców.

PET butelkowego. Czterech przetwórców, którzy odpo­ wiadają za 16 % konsumpcji unijnej w OD, w pełni współpracowało w ramach dochodzenia (tj. przedstawili kompletne odpowiedzi na kwestionariusz w wyznaczonym terminie). Jak wspomniano powyżej, znaczna liczba przetwórców zgłosiła się później w trakcie postępowania i wyraziła swój sprzeciw, nie podając jednak żadnych wiarygodnych danych odnośnie do ich konsumpcji. Współpracujący podmiot importujący twierdził podczas przesłuchania, że ponad 80 % użyt­ kowników z UE jest przeciwnych wprowadzeniu środków. Informacje te nie zostały jednak uzasadnione w wystarczający sposób i nie można ich było zweryfi­ kować.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.