Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 33

Strona 33 z 37

6.4. Interes użytkowników

(280) PET będący przedmiotem niniejszego postępowania (tj. (284) Europejskie

o liczbie lepkościowej co najmniej 78 ml/g, tzw. „PET butelkowy”) jest najczęściej używany do produkcji butelek na wodę i inne napoje. Wykorzystywanie PET do produkcji innych opakowań (na środki spożywcze w postaci stałej lub detergenty) oraz opakowań papiero­ wych, choć coraz częstsze, wciąż jeszcze jest stosunkowo ograniczone. Produkcja butelek z PET przebiega w dwóch etapach: (i) najpierw przygotowuje się preformę poprzez wstrzyknięcie PET do formy, następnie (ii) preformę się rozgrzewa i wydmuchuje się z niej butelkę. Wytwarzanie butelek może być procesem zintegro­ wanym (tzn. to samo przedsiębiorstwo kupuje PET, produkuje preformę i wydmuchuje butelkę) lub ograni­ czonym do drugiego etapu (wydmuchiwanie butelki z preformy). Preformy można stosunkowo łatwo prze­ wozić, ponieważ są małe i zwarte, natomiast butelki są niestabilne i ich transport, ze względu na rozmiar, jest bardzo kosztowny.


Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) oświadczyło podczas przesłuchania, że przyjmuje neutralne stanowisko wobec niniejszego postępowania. Chociaż niektórzy członkowskie tego stowarzyszenia są przeciwni wszelkim środkom, obecny poziom cen PET na rynku europejskim nie zapewnia stabilności przedsiębiorstwom zajmującym się przetwa­ rzaniem PET. Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarza­ niem PET (również reprezentowane przez EuPC) są raczej zwolennikami środków. Na późniejszym etapie docho­ dzenia Stowarzyszenie zmieniło jednak swoje stanowisko i wyraziło sprzeciw wobec wprowadzenia środków. Zdaniem Stowarzyszenia wprowadzenie środków obcią­ żyłoby nadmiernymi kosztami unijny przemysł prze­ twórstwa tworzyw sztucznych, złożony głównie z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Stowarzy­ szenie twierdziło, że MŚP nie poradzą sobie z wyższymi cenami PET, co zmusi je do zaprzestania działalności lub zachęci do przeniesienia się poza UE. Nie dostarczono na tym etapie dowodów na poparcie tych argumentów.

(281) Butelki PET są napełniane wodą lub innymi napojami

przez rozlewnie. Rozlewnie są często zaangażowane w przemysł PET albo przez zintegrowaną produkcję butelek albo poprzez zawieranie umów o przerób z przetwórcami lub wytwórcami butelek, dla których negocjują oni cenę PET z producentem (miękka umowa o przerób usługowy – „soft tolling”) lub nawet sami kupują PET na własne butelki (twarda umowa o przerób usługowy – „hard tolling”).

(285) Całkowita liczba pracowników zatrudnionych przez

współpracujących przetwórców wynosi 1 300 osób, natomiast liczba pracowników zadeklarowana przez przetwórców, którzy zgłosili się później w trakcie postę­ powania, to kolejne 6 000 osób. Podmiot importujący i jego klienci wskazali podczas przesłuchania, że prze­ twórcy zatrudniają około 20 000 osób. Informacje doty­ czące zatrudnienia wciąż nie zostały zweryfikowane.

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/55

(286) Z dostępnych informacji wynika, że PET wykorzystywany

do produkcji preform stanowi 70-80 % całkowitych kosztów produkcji przetwórców. Jest on zatem głównym składnikiem kosztów dla tych przedsiębiorstw. Na tym etapie postępowania wykazano, że współpracujący prze­ twórcy ponoszą już pewne straty. Biorąc pod uwagę, że większość przetwórców to małe i średnie przedsiębior­ stwa lokalne, w perspektywie krótkoi średnioterminowej mogą oni mieć ograniczone możli­ wości przeniesienia jakiegokolwiek wzrostu kosztów na klientów, zwłaszcza jeżeli ich klient (rozlewnia) jest stosunkowo dużym graczem na rynku o znacznie lepszej pozycji negocjacyjnej. Umowy o sprzedaż preform lub butelek (zazwyczaj negocjowane co rok) często uwzględ­ niają jednak mechanizm pozwalający na dostosowanie warunków do zmian cen PET.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.