Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 35

Strona 35 z 37

(294) Należy zauważyć w tym względzie, że producenci unijni (289) Nie można zatem wykluczyć tymczasowo, że nałożenie

środków będzie miało znaczący wpływ na koszty produkcji przetwórców. Ze względu na brak pewności co do możliwości przeniesienia wzrostu kosztów przez wytwórców preform lub butelek na klientów, tymcza­

wykorzystywali w OD zaledwie 69 % swoich mocy produkcyjnych i posiadają wystarczające wolne moce produkcyjne, aby w razie konieczności zastąpić przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie. Cło nie powinno jednak mieć na celu zniechęcenia do przywozu, a jedynie przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku. Ponadto dostępne są również inne źródła dostaw.


L 134/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

(295) Co więcej, oczekuje się, że przemysł przetwarzania PET

zwiększyłby produkcję, gdyby utrzymano cenę pierwo­ tnego PET w UE na rozsądnym poziomie i nie dopusz­ czono do jej spadku w wyniku nieuczciwej konkurencji.

6.6. Inne argumenty

(296) Irański eksporter stwierdził, że wprowadzenie środków

słowi unijnemu przez subsydiowany przywóz, nie prze­ kraczając ustalonych marginesów subsydiowania. Przy obliczaniu kwoty cła niezbędnej do usunięcia wyrządza­ jącego szkodę subsydiowania uznaje się, że wszelkie środki powinny umożliwiać przemysłowi unijnemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie takiego łącz­ nego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy w normalnych warunkach konkurencji, tj. gdyby nie istniał subsydiowany przywóz.

przeciwko irańskim PET miałoby nieproporcjonalnie negatywne skutki w związku ze statusem Iranu jako kraju rozwijającego się oraz wobec faktu, iż irańscy eksporterzy borykają się już ze znacznymi trudnościami wynikającymi z sankcji międzynarodowych. Stałą prak­ tyką Komisji jest podejmowanie działań antysubsydyj­ nych przeciwko zarówno krajom rozwijającym się, jak i rozwiniętym, o ile przepisy prawa dają podstawę do takich działań. Ponadto obowiązywanie sankcji prze­ ciwko Iranowi nie ma znaczenia w świetle obecnych przepisów antysubsydyjnych.

(301) Unia wyznaczyła zysk docelowy na poziomie 7,5 %,

6.7. Wnioski dotyczące interesu Unii

(297) Podsumowując, oczekuje się, że nałożenie środków na

podobnie jak miało to miejsce w przypadku postępo­ wania przeciwko Chińskiej Republice Ludowej. W badanym okresie przemysł unijny nigdy nie osiągnął jednak takiego zysku (w rzeczywistości przemysł ten nigdy nie był rentowny) i w komentarzach ze strony przemysłu unijnego powtarzano, że zazwyczaj jego funk­ cjonowanie opiera się na stosunkowo niskich marżach. Najwyższy zysk osiągnięty przez dwa przedsiębiorstwa objęte próbą w ciągu jednego roku w badanym okresie wyniósł 3 %. W takich okolicznościach uznano tymcza­ sowo, że 5 % jest najwłaściwszym poziomem zysku docelowego.

przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie, pozwoliłoby na poprawę sytuacji przemysłu unijnego oraz innych producentów unijnych poprzez wzrost wiel­ kości sprzedaży, cen i udziału w rynku. Chociaż mogą pojawić się pewne negatywne skutki w postaci wzrostu kosztów dla użytkowników (głównie przetwórców), najprawdopodobniej zrównoważą je oczekiwane korzyści dla producentów i ich dostawców.

(302) Na tej podstawie obliczono cenę produktu podobnego

niewyrządzającą szkody przemysłowi unijnemu. Cenę niewyrządzającą szkody ustalono, odejmując rzeczywistą marżę zysku od ceny ex-works i dodając do tak wyli­ czonej ceny progu rentowności wyżej wymienioną doce­ lową marżę zysku.

(298) Przywrócenie uczciwej konkurencji i utrzymanie cen

w UE na rozsądnym poziomie zachęci do przetwarzania PET, a tym samym przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. W świetle powyższych ustaleń stwierdza się tymczasowo, że zważywszy na wszystkie elementy nie istnieją istotne powody przemawiające przeciwko nało­ żeniu środków w niniejszym przypadku. Na końcowym etapie, po zweryfikowaniu odpowiedzi użytkowników na kwestionariusz i po dalszym dochodzeniu, konieczna może okazać się zmiana tej wstępnej oceny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.