Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 4

Strona 4 z 37

d) Ustalenia wynikające z dochodzenia

(28)

(22)

Petrochemiczna SSE została utworzona dnia 30 kwietnia 1997 r. (rok 1376 według kalendarza perskiego) na mocy ustawy nr 58548, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym nr 15275 dnia 25 maja 1997 r.

b) Kwalifikowalność

(23)

Wśród aktów ustawodawczych lub administracyjnych przedstawionych przez rząd Iranu w trakcie dochodzenia nie znaleziono żadnego przepisu szczególnego dotyczą­ cego kwalifikowalności. Tylko jeden irański współpracu­ jący producent eksportujący posiada swój zakład


Podczas wizyty weryfikacyjnej ustalono, że nie istnieją żadne konkretne, ustawowe i publicznie dostępne kryteria regulujące wydawanie decyzji przez organ przy­ znający mający stwierdzić, kto jest uprawniony do prowadzenia przedsiębiorstwa w petrochemicznej SSE. Przedsiębiorstwo, które chce prowadzić działalność w tej strefie, musi złożyć wniosek do właściwego organu, nie są jednak dostępne żadne wytyczne określające, na jakiej podstawie wniosek taki może zostać przyjęty lub odrzucony. Co więcej, na mocy aktu ustanawiającego petrochemiczną SSE zarządzanie tą strefą i jej organizację dla celów prowadzenia działalności petrochemicznej powierza się Krajowemu Przedsiębiorstwu Petrochemicz­ nemu (udziałowcowi jedynego współpracującego produ­ centa eksportującego).

L 134/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

(29)

Stwierdzono istnienie poważnych niezgodności i braków w systemie. Władze Iranu nie stworzyły odpowiedniego systemu weryfikacji umożliwiającego monitorowanie ilości przywożonych bezcłowo surowców zużywanych w procesie produkcji docelowego produktu przeznaczo­ nego na wywóz. STPC, jedyny współpracujący producent z Iranu, nie zgłosił faktycznych ilości surowców, a Krajowe Przedsiębiorstwo Petrochemiczne nie wdrożyło w praktyce żadnego systemu weryfikacji w celu potwier­ dzenia, czy i w jakich ilościach składniki procesu produkcji, na które przyznano zwolnienie, są zużywane w procesie produkcji produktu przeznaczonego na wywóz. Normy dotyczące nakładów i wyników są to wskaźniki produkcji proponowane przez przedsiębior­ stwo i akceptowane przez organ rządowy na podstawie normy stosowanej w przemyśle petrochemicznym. Jedyny współpracujący producent eksportujący korzystał zarówno z wyżej przedstawionego programu, jak i z bezcłowego przywozu dóbr inwestycyjnych. e) Wnioski

(36)

rządowi na wystarczająco dokładne sprawdzenie, jakie ilości składników procesu produkcji zostały zużyte w procesie produkcji produktów przeznaczonych na wywóz i z którym poziomem odniesienia normy doty­ czącej nakładów i wyników należy je porównywać. Ponadto rząd nie przeprowadził skutecznej kontroli w oparciu o prawidłowo prowadzony rejestr faktycznego zużycia. Rząd Iranu nie przeprowadził bowiem szczegó­ łowego badania w oparciu o faktycznie wykorzystane składniki procesu produkcji, mimo że normalnie, wobec braku skutecznie stosowanego systemu weryfi­ kacji, należałoby to zrobić (zgodnie z częścią II pkt 5 załącznika II oraz, w przypadku systemu zwrotu ceł za składniki zastępcze, z częścią II pkt 3 załącznika III do rozporządzenia podstawowego). Dodatkowo korzyść wynikająca z niezapłacenia należ­ ności celnych z tytułu przywozu dóbr inwestycyjnych również stanowi subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2) rozporządzenia podstawo­ wego, tj. wkład finansowy wniesiony przez rząd irański, który stanowi korzyść dla eksportera objętego dochodze­ niem. Poza tym program jest prawnie uwarunkowany wynikami wywozu i dlatego uznaje się go za szczególny i stanowiący podstawę środków wyrównawczych zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. a) rozporządzenia podstawowego. Bez zobowiązania się do wywozu przedsiębiorstwo nie może uzyskać korzyści w ramach tego programu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.