Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 5

Strona 5 z 37

Programu nie można uznać za dozwolony system zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji, ponieważ dotyczy on dóbr inwestycyjnych, które nie są zużywane w procesie produkcji i z tego powodu nie wchodzą w zakres dozwolonego systemu zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji określonego w załączniku I lit. i) do rozporządzenia podstawowego. W związku z powyższym przedmiotowe subsydia uznaje się za stanowiące podstawę środków wyrównawczych. f) Obliczenie kwoty subsydium


(39)

(30)

(31)

Uwzględniając wszystkie powyższe ustalenia, bezcłowy przywóz składników procesu produkcji do SSE należy uznać za subsydium w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (ii) i art. 3 pkt 2) rozporządzenia podstawowego, tj. za wkład finansowy wniesiony przez rząd irański, który stanowi korzyść dla eksportera objętego dochodzeniem. Ponadto program jest szczególny w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego, biorąc pod uwagę, że przepisy prawa, na mocy których działa organ przyznający, wyraźnie ograniczają dostęp do tej strefy do niektórych przedsiębiorstw należących do petrochemicz­ nego sektora produkcji. Dodatkowo program jest prawnie uwarunkowany wyni­ kami wywozu i dlatego uznaje się go za szczególny i stanowiący podstawę środków wyrównawczych zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. a) rozporządzenia podstawowego. Bez zobowiązania się do wywozu przedsiębiorstwo nie może uzyskać korzyści w ramach tego programu. Programu tego nie można uznać za dozwolony system zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji lub system zwrotu ceł za składniki zastępcze („substitu­ tion drawback system”) w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia podstawowego, ponieważ nie jest zgodny z przepisami określonymi w załączniku I, szczególnie w lit. i), w załączniku II i w załączniku III do rozporządzenia podstawowego. W szczególności rząd Iranu nie opracował systemu lub procedury weryfikacji, które umożliwiłyby potwierdzenie, czy i w jakich ilościach składniki procesu produkcji zużyto w procesie produkcji produktu przeznaczonego na wywóz (zgodnie z częścią II pkt 4 załącznika II oraz, w przypadku systemów zwrotu ceł za składniki zastępcze, z częścią II pkt 2) załącznika III do rozporzą­ dzenia podstawowego). Norm dotyczących nakładów i wyników nie można uznać za szczególne normy danego przedsiębiorstwa ani za system weryfikacji faktycznego zużycia. Tego typu procedura nie pozwala

(37)

(32)

(33)

(38)

(34)

(35)

Wobec braku dozwolonych systemów zwrotu ceł zapła­ conych za składniki procesu produkcji lub systemów zwrotu ceł za składniki zastępcze korzyść polega na umorzeniu całkowitych przywozowych należności celnych, które normalnie byłyby należne z tytułu przy­ wozu składników procesu produkcji. W związku z powyższym należy zauważyć, że w rozporządzeniu podstawowym przewiduje się wyrównanie nie tylko „nadmiernego” umorzenia należności celnych. Zgodnie z art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (ii) oraz załącznikiem I lit. i) rozporządzenia podstawowego wyrównanie może doty­ czyć tylko nadmiernego umorzenia należności celnych, jeżeli spełnione są warunki określone w załącznikach II i III rozporządzenia podstawowego. Warunki te nie były jednak spełnione w niniejszym przypadku. W związku z tym, jeżeli stwierdzi się brak odpowiedniego procesu monitorowania, nie ma zastosowania powyższy wyjątek dotyczący systemów zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji, zastosowanie ma natomiast zwykła zasada wyrównania kwot niezapłaconych należności celnych (utracony dochód), a nie jakiegokolwiek domnie­ manego nadmiernego umorzenia.

1.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/29

(40)

Kwota subsydium dla eksportera w związku z bezcłowym przywozem składników procesu produkcji została obliczona na podstawie utraconych przywozo­ wych należności celnych (cło podstawowe) za surowce przywożone na potrzeby wytwarzania produktu objętego postępowaniem w trakcie OD (licznik).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.