Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 6

Strona 6 z 37

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego tę kwotę subsy­ dium odniesiono do obrotu uzyskanego z wywozu produktu objętego postępowaniem w trakcie OD, ponieważ subsydium jest uzależnione od wyników wywozu, nie było natomiast przyznawane w odniesieniu do ilości wytwarzanych, produkowanych, wywożonych lub transportowanych. Stopa subsydiowania ustalona w odniesieniu do tego programu dla producenta eksportującego w trakcie OD wynosi 1,13 %.

(47)

(41)

STPC posiadającym 75 % jego udziałów. Pozostali udzia­ łowcy to Fundusz Emerytalny i Socjalny Ministerstwa Ropy Naftowej, który jest właścicielem 15 % udziałów, i Justice Shares Broker Co. posiadający 10 % udziałów. Podczas wizyty weryfikacyjnej stwierdzono, że Krajowe Przedsiębiorstwo Petrochemiczne pokryło znaczną część kosztów inwestycyjnych STPC i jego aktywów obroto­ wych, a także raty pożyczek bankowych STPC w terminach ich zapadalności. W związku z tym, jak wyraźnie pokazują poddane audytowi sprawozdania finansowe za rok obrotowy obejmujący OD, kontynuacja działalności współpracującego producenta eksportującego zależy od wsparcia finansowego głównego udziałowca będącego w całości własnością Irańskiego Krajowego Przedsiębiorstwa Naftowego, które należy do irańskiego Ministerstwa Ropy Naftowej. Ponadto zasilenia w płynność STPC nie są ujawnione w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa jako pożyczki. Dług STPC wobec Krajowego Przedsiębiorstwa Petroche­ micznego, jak wyraźnie wynika z poddanych audytowi sprawozdań finansowych STPC obejmujących okres do dnia 20 marca 2009 r., wynosi 51 % jego całkowitych aktywów. W związku z powyższym należy zauważyć, że art. 141 irańskiej ustawy zmieniającej Kodeks handlowy wymaga podjęcia przez udziałowca decyzji o zaprzestaniu lub kontynuacji działalności przedsiębior­ stwa w przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo musi prze­ znaczyć co najmniej połowę swojego kapitału na pokrycie strat. Dotychczas Krajowe Przedsiębiorstwo Petrochemiczne, jako główny udziałowiec STPC, nie podjęło żadnych działań w celu zwiększenia kapitału STPC w zaistniałej sytuacji finansowej, mimo że dnia 3 czerwca 2009 r. podczas spotkania walnego zgromadzenia STPC zdecydo­ wano, że należy wyjaśnić sprawę długu tego przedsię­ biorstwa wobec Krajowego Przedsiębiorstwa Petroche­ micznego. W wyniku dochodzenia stwierdzono również, że opisane powyżej przekazywanie środków finansowych stanowi powtarzająca się praktykę, która ma miejsce od wielu lat. Odpowiednie poddane audytowi sprawozdanie finan­ sowe STPC ujawnia, że bezzwrotne środki finansowe były gromadzone od początków działalności przedsię­ biorstwa, co potwierdzają poddane audytowi sprawoz­ dania finansowe począwszy od roku obrotowego 2004. b) Wnioski


(51)

(42)

Ponadto korzyści wynikającej z niezapłaconych należ­ ności celnych z tytułu przywozu dóbr inwestycyjnych nie można uznać za dozwolony system zwrotu ceł zapła­ conych za składniki procesu produkcji, ponieważ dotyczy ona dóbr inwestycyjnych, które nie są zużywane w procesie produkcji. Kwota subsydium została obli­ czona, zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia podstawo­ wego, na podstawie niezapłaconych należności celnych od przywożonych dóbr inwestycyjnych, rozłożonych na okres 15 lat, który odpowiada minimalnemu okresowi amortyzacji ustalonemu we wszystkich trzech krajach, których dotyczy niniejsze dochodzenie, w odniesieniu do sektora objętego postępowaniem. Zgodnie z utrwaloną praktyką obliczona w ten sposób kwota, którą można przypisać do OD, została dostosowana poprzez dodanie odsetek za ten okres, aby odzwiercied­ lała całkowitą wartość korzyści odniesionej w tym czasie. Uznano, że do tego celu właściwe jest zastosowanie komercyjnej stopy procentowej obowiązującej w Iranie w OD. Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego tę kwotę subsydium odniesiono (jako licznik) do całko­ witego obrotu uzyskanego z wywozu podczas OD, ponieważ subsydium jest uzależnione od wyników wywozu, a nie było przyznawane w odniesieniu do ilości wytwarzanych, produkowanych, wywożonych lub trans­ portowanych. Stopa subsydiowania ustalona w odniesieniu do tego programu dla producenta ekspor­ tującego w trakcie OD wynosi 0,93 %. Całkowita stopa subsydiowania ustalona w odniesieniu do powyższych środków dla producenta eksportującego w trakcie OD wynosi 2,06 %. II. Finansowanie ze strony Krajowego Przedsiębiorstwa Petrochemicznego na rzecz producenta eksportują­ cego PET

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.