Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Data ogłoszenia:2010-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 7

Strona 7 z 37

(48)

(49)

(43)

(50)

(44)

(45)

Pogram ten polega na bezpośrednim przekazywaniu bezzwrotnych środków finansowych z Krajowego Przed­ siębiorstwa Petrochemicznego do jedynego współpracują­ cego irańskiego producenta eksportującego. a) Ustalenia wynikające z dochodzenia

(46)

W wyniku dochodzenia stwierdzono, że Krajowe Przed­ siębiorstwo Petrochemiczne jest głównym udziałowcem

Uwzględniając powyższe ustalenia, wsparcie finansowe ze strony Krajowego Przedsiębiorstwa Petrochemicznego można uznać za subsydium, ponieważ jest to praktyka władz publicznych polegająca na wniesieniu wkładu finansowego w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) ppkt (i) rozporządzenia podstawowego, tj. bezpośrednim przeka­ zaniu środków finansowych w formie zasilenia aktywami obrotowymi i dotacji na spłatę pożyczek. Ponadto fakt, że bezzwrotne środki finansowe były gromadzone co najmniej od 2004 r. potwierdza, iż jest to subsydium powtarzalne, którego celem jest utrzymanie działalności jedynego współpracującego irańskiego producenta eksportującego.


L 134/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2010

(52)

Co więcej, Krajowe Przedsiębiorstwo Petrochemiczne należy uznać za podmiot prawa publicznego ze względu na następujące czynniki: 1) własność rządowa: Krajowe Przedsiębiorstwo Petrochemiczne to przedsiębiorstwo będące w 100 % własnością państwa, jest to spółka zależna Irańskiego Krajowego Przedsiębiorstwa Nafto­ wego, które jest w całości jest własnością Ministerstwa Ropy Naftowej; 2) statut Krajowego Przedsiębiorstwa Petrochemicznego został uchwalony w drodze procedury ustawodawczej; 3) w skład walnego zgromadzenia przed­ stawicieli udziałowców wchodzi sześciu ministrów, w tym prezes rady ministrów oraz dwóch dyrektorów Irańskiego Krajowego Przedsiębiorstwa Naftowego wybranych przez prezesa zarządu i dyrektora zarządza­ jącego Irańskiego Krajowego Przedsiębiorstwa Naftowego. Innymi słowy rząd sprawuje całkowitą kontrolę nad Krajowym Przedsiębiorstwem Petrochemicznym; 4) Krajowe Przedsiębiorstwo Petrochemiczne jest odpowie­ dzialne za rozwój i funkcjonowanie krajowego sektora petrochemicznego i z tego powodu powierzono mu zarządzanie petrochemiczną specjalną strefą ekono­ miczną. Jeśli chodzi o istnienie korzyści przyznanej przedsiębior­ stwu będącemu odbiorcą, dochodzenie wykazało, że STPC, w swojej obecnej postaci, nie mogłoby konty­ nuować działalności bez wsparcia finansowego ze strony Krajowego Przedsiębiorstwa Petrochemicznego. Praktyka ta jest niezgodna ze zwykłą praktyką inwestycyjną prywatnych inwestorów, ponieważ żaden podmiot rynkowy nie kontynuowałby zasilania takim bezzwrotnym finansowaniem. Działanie finansujące ze strony Krajowego Przedsiębior­ stwa Petrochemicznego jest szczególne w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia podstawowego, biorąc pod uwagę fakt, że przepisy prawa, na podstawie których działa organ przyznający, wyraźnie ograniczają dostęp do tego subsydium wyłącznie do STPC, zgodnie z jego polityką rozwoju sektora petrochemicznego. W związku z powyższym przedmiotowe subsydium uznaje się za stanowiące podstawę środków wyrównaw­ czych. c) Obliczenie kwoty subsydium

3.1.3. Kwota subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych

(58)

Tymczasowa kwota subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych, zgodnie z przepisami rozpo­ rządzenia podstawowego, wyrażona ad valorem, w odniesieniu do jedynego współpracującego irańskiego producenta eksportującego wynosi 53,08 %. 3.2. Pakistan

(59)

Na podstawie informacji zawartych w skardze oraz odpo­ wiedzi udzielonych na pytania zawarte w kwestionariuszu Komisji dochodzeniem objęto poniższe programy, które wiązały się z domniemanym przyznawaniem subsydiów przez organ rządowy: (I) (II) Program celnej strefy produkcyjnej Przywóz instalacji, maszyn i wyposażenia do celnej strefy produkcyjnej

(53)

(III) Ochrona taryfowa związana z nabywaniem PTA na rynku krajowym (IV) Ostateczny system podatkowy (V) Program długoterminowego finansowania wywozu o stałej stopie procentowej

(VI) Program finansowania wywozu przez Narodowy Bank Pakistanu (VII) Finansowanie na mocy okólnika F.E. nr 25 Naro­ dowego Banku Pakistanu 3.2.1. Poszczególne programy I. Program celnej strefy produkcyjnej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 134 POZ 25 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 75 z 20101.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L134 - 73 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (1)

 • Dz. U. L134 - 66 z 20101.6.2010

  Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (1)

 • Dz. U. L134 - 63 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 476/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L134 - 61 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L134 - 59 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2010 z dnia 31 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L134 - 4 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2010 z dnia 31 maja 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L134 - 1 z 20101.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu w Unii (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.