Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2010-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 26

Strona 1 z 7
L 135/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 192 ust. 2 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W przypadku przekazywania informacji dotyczących cen produktów wytwarzanych przez mniej niż trzech produ­ centów w danym państwie członkowskim, informacje takie powinny zostać opatrzone klauzulą poufności oraz być wykorzystywane jedynie przez Komisję i nieujawniane na zewnątrz.

(7)

Artykuł 192 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje wymianę między państwami członkowskimi a Komisją wszelkich informacji niezbędnych do stoso­ wania tego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 (2) ustanawia zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 (3) w zakresie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych. Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 562/2005 zostało już zmienione a konieczne są kolejne zmiany, w szczególności w celu zaktualizowania odniesień do innych rozporządzeń, należy – dla jasności – uchylić rozporządzenie (WE) nr 562/2005 i zastąpić je nowym rozporządzeniem. Refundacje wywozowe oraz pomoc w odniesieniu do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę można ustanowić jedynie na podstawie informacji o zmianach cen zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w handlu międzynarodowym. Należy zapewnić możliwość porównania notowań cen produktów, zwłaszcza w celu obliczenia kwot refundacji i pomocy. Ponadto należy podwyższyć poziom rzetel­ ności tych notowań, stosując ważenie danych. W celu uproszczenia zadań administracyjnych i zmniejszenia związanego z nimi obciążenia dla organów krajowych, informacje na temat cotygodnio­ wych notowań cen należy ograniczyć do tych produktów, w których przypadku są one niezbędne dla dokładnego monitorowania rynku mleczarskiego. W przypadku pozostałych produktów należy przewidzieć przekazywanie informacji co miesiąc oraz całkowicie znieść obowiązek przekazywania informacji o produktach w sytuacji gdy informacje te są nieistotne.

W celu usprawnienia nadzoru nad rynkiem mleczarskim konieczne jest zbieranie informacji dotyczących przy­ wozu produktów objętych pozwoleniem na przywóz. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (4) od dnia 1 lipca 2008 r. pozwolenia na przywóz wymagane są jedynie w odniesieniu do przywozów preferencyjnych.

(8)

(2)

(3)

Artykuł 11 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiają­ cego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfo­ wymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (5) przewiduje powia­ damianie Komisji o ilościach objętych wydanymi pozwo­ leniami na przywóz oraz o ilościach objętych niewyko­ rzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz w ramach systemu przywozowych kontyn­ gentów taryfowych. Wymienione przepisy horyzontalne dotyczą tych samych informacji co informacje objęte dotychczas art. 7 ust. 1 i 6 rozporządzenia (WE) nr 562/2005. Obowiązku przekazywania tych informacji nie należy zatem uwzględniać w nowym rozporządzeniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 135 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 46 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 482/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L135 - 38 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 481/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2011 r. odnoszących się do międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych (1)

 • Dz. U. L135 - 36 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 480/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Spressa delle Giudicarie (ChNP))

 • Dz. U. L135 - 3 z 20102.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 478/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L135 - 1 z 20102.6.2010

  Decyzja nr 477/2010/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. uchylająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.