Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 484/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

Data ogłoszenia:2010-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 1

4.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 484/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Artykułem 60 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (4) uchylono rozporządzenie (WE) nr 105/2008 ze skutkiem od dnia 1 marca 2010 r. Kryteria zatwierdzania przedsiębiorstw produkujących masło kwalifikujące się do dopłat do prywatnego prze­ chowywania zostały określone w części III pkt 1 lit. a), b) i c) załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009. Ponieważ z dniem 1 marca 2010 r. odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 105/2008 w pkt III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 826/2008 stało się nieaktualne, aby zachować jasność, należy uaktualnić to odniesienie, powołując się na część III pkt 1 lit. a), b) i c) załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 826/2008. Proponowana zmiana powinna obowiązywać od dnia wejścia w życie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 105/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a) i d) w związku z art. 4,

(5)

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewi­ duje obowiązkowe prywatne przechowywanie masła.

(7)

(2)

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 (2) ustanawia wymogi, które spełniać muszą produkty, aby uzyskać uprawnienia do dopłat do prywatnego przecho­ wywania. Wymogi te zostały wymienione w załączniku I do wymienionego rozporządzenia.

(8)

(9) (3)

Punkt III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 826/2008 przewiduje, że do dopłat do prywatnego prze­ chowywania kwalifikuje się wyłącznie masło spełniające dodatkowe kryteria oraz wyprodukowane w przedsiębiorstwie zatwierdzonym zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), b) oraz c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 105/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła (3).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Punkt III („Masło”) akapit pierwszy załącznika I do rozporzą­ dzenia (WE) nr 826/2008 otrzymuje brzmienie:

(4) Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3. (3) Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 3.

L 138/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2010

„Dopłata do prywatnego przechowywania przyznawana jest wyłącznie w odniesieniu do masła wyprodukowanego w przedsiębiorstwie zatwierdzonym zgodnie z częścią III pkt 1 lit. a), b) i c) załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 (*), w okresie 28 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku lub dzień przedłożenia oferty prze­ targowej. ___________

(*) Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 24 z 20104.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska

 • Dz. U. L138 - 11 z 20104.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej wobec projektu decyzji 1/2003 oraz projektu zalecenia 1/2003 Komisji Mieszanej utworzonej w ramach Umowy Interbus o międzynarodowych okazjonalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami (1)

 • Dz. U. L138 - 10 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 490/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 477/2010

 • Dz. U. L138 - 9 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 489/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L138 - 7 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L138 - 6 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L138 - 5 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 486/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L138 - 3 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 485/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.