Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej wobec projektu decyzji 1/2003 oraz projektu zalecenia 1/2003 Komisji Mieszanej utworzonej w ramach Umowy Interbus o międzynarodowych okazjonalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami (1)

Data ogłoszenia:2010-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 11

Strona 1 z 8
4.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/11

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej wobec projektu decyzji 1/2003 oraz projektu zalecenia 1/2003 Komisji Mieszanej utworzonej w ramach Umowy Interbus o międzynarodowych okazjonalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/308/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2002/917/WE z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zawarcia Umowy Interbus w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasa­ żerów autokarami i autobusami (1), w szczególności art. 3 akapit drugi tej decyzji, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6) (5)

z art. 24 ust. 2 lit. e) Umowy za dostosowywanie wymagań dotyczących przepisów socjalnych, o których mowa w art. 8 Umowy, tak, aby uwzględnić w nich nowe środki przedsiębrane w Unii. W myśl art. 24 ust. 1 Umowy Komisja Mieszana zapewnia właściwe wdrożenie Umowy. Dlatego należy wydać zalecenie, by stosować kartę techniczną autokaru i autobusu, co ułatwi nadzór nad realizacją postanowień art. 1 i 2 załącznika 2 do Umowy. Unia zobowiązana jest zająć stanowisko co do projektu decyzji oraz projektu zalecenia opracowanych przez Komisję Mieszaną,

Umowa Interbus o międzynarodowych okazjonalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami (zwana dalej „Umową”) weszła w życie w dniu 1 stycznia 2003 r. Artykuł 23 Umowy przewiduje utworzenie Komisji Mieszanej, która ma odpowiadać za stosowanie Umowy. Zgodnie z art. 23 ust. 3 Umowy Komisja Mieszana zobo­ wiązana jest określić swój regulamin. W myśl art. 24 ust. 2 lit. c) Umowy Komisja Mieszana odpowiada za dostosowywanie załącznika 1 do Umowy dotyczącego warunków mających zastosowanie do prze­ woźników drogowego transportu pasażerskiego oraz załącznika 2 do Umowy dotyczącego norm technicznych mających zastosowanie do autobusów i autokarów. Ponadto Komisja Mieszana odpowiada zgodnie

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Stanowisko Unii w ramach Komisji Mieszanej utworzonej w myśl art. 23 Umowy Interbus o międzynarodowych okazjo­ nalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami opiera się na załączonym projekcie decyzji i projekcie zalecenia.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2010 r. W imieniu Rady

J. BLANCO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 321 z 26.11.2002, s. 11.

L 138/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2010

Projekt decyzji nr 1/2003 Komisji Mieszanej utworzonej w ramach Umowy Interbus o międzynarodowych okazjonalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami z dnia … w sprawie przyjęcia regulaminu i dostosowania załącznika 1 do Umowy dotyczącego warunków mających zastosowanie do przewoźników drogowego transportu pasażerskiego, załącznika 2 do Umowy dotyczącego norm technicznych mających zastosowanie do autobusów i autokarów oraz wymagań dotyczących przepisów socjalnych, o których mowa w art. 8 Umowy

KOMISJA MIESZANA,

wymagań dotyczących przepisów socjalnych, o których mowa w art. 8 Umowy, tak, aby uwzględnić w nich nowe środki przedsiębrane w Unii

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę Interbus o międzynarodowych okazjo­ nalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami (1), w szczególności jej art. 23 i 24,

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejszym przyjęty zostaje regulamin Komisji Mieszanej, zawarty w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Załącznik 1 do Umowy dotyczący warunków mających zasto­ sowanie do przewoźników drogowego transportu pasażer­ skiego, załącznik 2 do Umowy dotyczący norm technicznych mających zastosowanie do autobusów i autokarów oraz wyma­ gania dotyczące przepisów socjalnych, o których mowa w art. 8 Umowy, zostają niniejszym zmienione zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli … Przewodniczący Sekretarz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 24 z 20104.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska

 • Dz. U. L138 - 10 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 490/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 477/2010

 • Dz. U. L138 - 9 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 489/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L138 - 7 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L138 - 6 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L138 - 5 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 486/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L138 - 3 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 485/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 484/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.