Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 24 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska

Data ogłoszenia:2010-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 24 - Strona 2

Strona 2 z 2
2. Członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu i eksperci zewnętrzni są uprawnieni do następującego wynagrodzenia za sprawowanie funkcji sprawozdawcy: a) wynagrodzenie zmienia się w zależności od nakładu pracy związanego ze złożonością sprawy, długością okresu niezbędnego do wydania opinii, od ilości i dostępności danych oraz literatury i informacji naukowych, które należy zebrać i przeanalizować, a także zakresu i złożoności konsultacji społecznych i z zainteresowanymi stronami oraz kontaktów z innymi organami, w świetle poniższych kryteriów orientacyjnych:


Kwota Kryteria orientacyjne

385 EUR

— Sprawa prosta i rutynowa — Opinia wydana w oparciu o zbadaną dokumentację, niewymagająca znaczących poszukiwań i analiz danych i literatury — Brak konsultacji społecznych — Nie więcej niż 5 miesięcy pomiędzy pierwszym a ostatnim posiedzeniem

770 EUR

— Sprawa skomplikowana — Opinia wydana w oparciu o poważne poszukiwania i analizy danych i literatury — Konsultacje społeczne lub z zainteresowanymi stronami, których późniejsza analiza nie wymaga dużego nakładu pracy — Od 5 do 9 miesięcy pomiędzy pierwszym a ostatnim posiedzeniem

1 155 EUR

— Sprawa bardzo skomplikowana — Potrzeba bardzo złożonych poszukiwań i analiz danych i literatury — Szeroko zakrojone i złożone konsultacje społeczne, z zainteresowanymi stronami oraz z innymi organami naukowymi, których późniejsza analiza wymaga dużego nakładu pracy — Ponad 9 miesięcy pomiędzy pierwszym a ostatnim posiedzeniem

b) w każdym konkretnym wypadku, na podstawie kryteriów wymienionych w lit. a), Komisja wskazuje we wniosku o opinię, która kwota wynagrodzenia dla sprawozdawcy znajduje zastosowanie. Komisja może dokonać ponow­ nego wyboru stosownej kwoty na etapie prac przygotowawczych nad wnioskowaną opinią, jeśli jest to uzasadnione nieprzewidzianymi zmianami w odniesieniu do stosownych kryteriów.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 138 POZ 24 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 11 z 20104.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej wobec projektu decyzji 1/2003 oraz projektu zalecenia 1/2003 Komisji Mieszanej utworzonej w ramach Umowy Interbus o międzynarodowych okazjonalnych przewozach pasażerów autokarami i autobusami (1)

 • Dz. U. L138 - 10 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 490/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 477/2010

 • Dz. U. L138 - 9 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 489/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L138 - 7 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L138 - 6 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L138 - 5 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 486/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L138 - 3 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 485/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 20104.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 484/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.