Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 46/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do okresu realizacji w Rumunii planu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii na rok 2009

Data ogłoszenia:2010-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 1

20.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 46/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do okresu realizacji w Rumunii planu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii na rok 2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. g) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

żając okres realizacji planu w tym konkretnym przy­ padku. Realizacja planu rocznego na rok 2009 zostaje zakoń­ czona z dniem 31 grudnia 2009 r., jest zatem konieczne, aby odstępstwo weszło w życie najpóźniej w tym terminie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 oraz w odniesieniu do zapasów cukru przydzielonych Rumunii w ramach planu rocznego na rok 2009, okres reali­ zacji przedmiotowego planu zostaje przedłużony do dnia 31 stycznia 2010 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2009 r. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 1 lutego 2010 r.

(3)

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów inter­ wencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (2) stanowi, że okres reali­ zacji rocznego planu dystrybucji żywności rozpoczyna się dnia 1 października, a kończy dnia 31 grudnia roku następnego. Ponieważ trudności, jakie wystąpiły przy wycofywaniu zapasów cukru znajdującego się na Słowacji, a przydzielonego Rumunii w ramach planu rocznego na rok 2009, przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 983/2008 (3), uniemożliwiły Rumunii praktyczną realizację planu rocznego w terminie obowią­ zującym na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, należy wprowadzić odstępstwo od tej zasady, przedłu­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, s. 50. (3) Dz.U. L 268 z 9.10.2008, s. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 12 z 201020.1.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L14 - 9 z 201020.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniająca rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i eksploatacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L14 - 8 z 201020.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Belgii

 • Dz. U. L14 - 6 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 49/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2010 r.

 • Dz. U. L14 - 4 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 48/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 2 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 47/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1173/2009 w odniesieniu do centrów interwencyjnych pszenicy durum i ryżu w Rumunii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.