Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 9 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji z Schengen z 1990 r., zmieniająca rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i eksploatacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

Data ogłoszenia:2010-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 9 - Strona 3

Strona 3 z 3

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36. Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31. Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52. Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1). (5) Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 50). (6) Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3. (7) Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 5.


b) w tytule I akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Budżet na funkcję technicznego wsparcia systemu infor­ macji Schengen w Strasburgu – w tym na rozległą sieć – w tym szyfrowanie – łączącą moduły krajowe systemu infor­ macyjnego Schengen z funkcją wsparcia technicznego – zwaną dalej »C.SIS«, przewidziany w art. 92, 92 A i 119 układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r., składa się z następujących części:”.

(8) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. (9) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

20.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/11

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Zaczyna obowiązywać od daty, która zostanie ustalona jednomyślnie przez przedstawicieli odnośnych państw członkowskich. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 14 POZ 9 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 12 z 201020.1.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L14 - 8 z 201020.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Belgii

 • Dz. U. L14 - 6 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 49/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2010 r.

 • Dz. U. L14 - 4 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 48/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 2 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 47/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1173/2009 w odniesieniu do centrów interwencyjnych pszenicy durum i ryżu w Rumunii

 • Dz. U. L14 - 1 z 201020.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 46/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do okresu realizacji w Rumunii planu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii na rok 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.