Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 494/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2010-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 19

8.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 494/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

obniżeniu stawki celnej do 148 EUR/1 000 kg/net, i zagwarantować, że stawka ta będzie obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. d),

Po podpisaniu porozumienia należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, zmieniony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1031/2008 (2) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 948/2009 (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(1)

W dniu 15 grudnia 2009 r. Unia Europejska parafowała Porozumienie genewskie w sprawie handlu bananami między Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nika­ raguą, Panamą, Peru i Wenezuelą dotyczące struktury i funkcjonowania unijnego systemu handlu bananami o kodzie CN 0803 00 19 (zwane dalej „porozumie­ niem”). Porozumienie określa warunki ostatecznego rozstrzygnięcia rozpatrywanych na forum WTO sporów i żądań dotyczących systemu przywozu bananów w Unii.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, zmie­ nionym rozporządzeniem (WE) nr 1031/2008, w wierszu dla kodu CN 0803 00 19 w podpozycji „Banany świeże, pozostałe (inne niż plantany)” wpis w kolumnie 3 (Stawka celna konwen­ cyjna) zastępuje się wpisem „148 €/1 000 kg/net”.

(2)

Zgodnie z ust. 3 lit. a) porozumienia Unia ma stopniowo obniżyć stawki celne na banany z 176 EUR/1 000 kg/net do 114 EUR/1 000 kg/net.

Artykuł 2 W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, zmie­ nionym rozporządzeniem (WE) nr 948/2009, w wierszu dla kodu CN 0803 00 19 w podpozycji „Banany świeże, pozostałe (inne niż plantany)” wpis w kolumnie 3 (Stawka celna konwen­ cyjna) zastępuje się wpisem „148 €/1 000 kg/net”.

(3)

Do czasu wejścia w życie porozumienia i zgodnie z jego pkt 8 lit. b) te cięcia taryfowe mają być stosowane tymczasowo i z mocą wsteczną od dnia podpisania poro­ zumienia, pod warunkiem że pozostałe strony porozu­ mienia wywiążą się ze swoich zobowiązań.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

W dniu 10 maja 2010 r. Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania poro­ zumienia.

Artykuł 1 stosuje się od dnia 15 grudnia 2009 r.

(5)

Należy zatem wprowadzić pierwsze cięcia taryfowe prze­ widziane w porozumieniu, które polegają na

Artykuł 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

(2) Dz.U. L 291 z 31.10.2008, s. 1. (3) Dz.U. L 287 z 31.10.2009, s. 1.

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

L 140/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 140 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 28 z 20108.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3525) (1)

 • Dz. U. L140 - 27 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech zastępców członków

 • Dz. U. L140 - 26 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków i czterech zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L140 - 25 z 20108.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Polski

 • Dz. U. L140 - 23 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 496/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L140 - 21 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 495/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L140 - 17 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 493/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L140 - 2 z 20108.6.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 492/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L140 - 1 z 20108.6.2010

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.