Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 142 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 498/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przez statki rybackie do połowów okrężnicą, pływające pod banderą Francji lub Grecji, lub zarejestrowane we Francji lub w Grecji, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

Data ogłoszenia:2010-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 142 POZ 1

10.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 498/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przez statki rybackie do połowów okrężnicą, pływające pod banderą Francji lub Grecji, lub zarejestrowane we Francji lub w Grecji, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym


KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, jeżeli Komisja – na podstawie informacji uzyskanych od państw członkowskich lub z własnej inicjatywy – ustali, że uprawnienia do połowów przysłu­ gujące Unii Europejskiej, danemu państwu członkow­ skiemu lub grupie państw członkowskich można uznać za wyczerpane, Komisja powiadamia o tym dane państwa członkowskie i zakazuje prowadzenia działalności poło­ wowej w odniesieniu do danego obszaru, narzędzia poło­ wowego, stada, grupy stad lub floty biorącej udział w tej konkretnej działalności połowowej. Z informacji znajdujących się w posiadaniu Komisji wynika, że uprawnienia do połowów tuńczyka błękitno­ płetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śród­ ziemnym przyznane statkom rybackim do połowów okrężnicą, pływającym pod banderą Francji lub Grecji, lub zarejestrowanym we Francji lub w Grecji, zostaną uznane za wyczerpane dnia 9 czerwca 2010 r. W związku z powyższym konieczne jest, by Komisja zakazała od godz. 00:00 dnia 10 czerwca 2010 r. doko­ nywania połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okrężnicą, pływające pod banderą Francji lub Grecji, lub zarejestrowane we Francji lub w Grecji.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 1287/2009 (2) ustala ilości tuńczyka błękit­ nopłetwego, które statki rybackie Unii Europejskiej mogą poławiać w 2010 r. w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym. Rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbu­ dowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1559/2007 (3) wymaga, aby państwa członkowskie informowały Komisję o indywidualnych kwotach przyznanych ich statkom o długości powyżej 24 metrów. Wspólna polityka rybołówstwa ma na celu zapewnienie długoterminowej zdolności połowowej sektora poprzez zrównoważoną eksploatację żywych zasobów wodnych w oparciu o zasadę ostrożnego zarządzania zasobami.

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Z dniem 10 czerwca 2010 r. o godz. 00:00 zakazuje się doko­ nywania połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlan­ tyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okrężnicą pływające pod banderą Francji lub Grecji, lub zareje­ strowane we Francji lub w Grecji. Zakazuje się również przechowywania na statku, umieszczania w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, przeła­ dunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących z tych stad złowionych przez te statki po tej dacie.

(3)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1. (3) Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.

L 142/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2010

Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Maria DAMANAKI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 142 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 10 z 201010.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3639)

 • Dz. U. L142 - 9 z 201010.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/3/2010 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L142 - 7 z 201010.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Unii Europejskiej ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L142 - 5 z 201010.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 500/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L142 - 3 z 201010.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 499/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.